Cập nhật lúc: 12/2/2013 11:43:59 AM

Giấy chứng nhận điểm thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm đại lý thuế(Mẫu số 04)

 

                                                                                                            (Mẫu số 04)
        BỘ TÀI CHÍNH                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     TỔNG CỤC THUẾ                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

Số:               /TCT-HĐT                                 Hà nội, ngày      tháng      năm 200...
 
        
GIẤY CHỨNG NHẬN
     ĐIỂM THI CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DỊCH VỤ
LÀM THỦ TỤC VỀ THUẾ  NĂM .......  
           
 
Căn cứ Quyết định số ….ngày ………….của Chủ tịch Hội đồng thi cấp Chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế công nhận kết quả thi năm …..tổ chức tại ……
 
HỘI ĐỒNG THI CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ
DỊCH VỤ LÀM THỦ TỤC VỀ THUẾ CHỨNG NHẬN:
 
Ông/Bà:……………………………………………………………......
            Năm sinh:…………………………Số báo danh:………………….......
            CMT(hoặc hộ chiếu) số...................cấp ngày................Cấp tại..............
Nơi làm việc:………………………………………………………......
Điểm thi các môn kỳ thi năm ………như sau:
 
 
Môn thi
Điểm thi
1. Pháp luật về thuế
 
2. Kế toán
 
                                                                            Cộng:
 
 
 
Giấy chứng nhận điểm thi có giá trị để lập hồ sơ thi tiếp các môn chưa thi, thi lại các môn thi chưa đạt yêu cầu./.
 
                   TM. HỘI ĐỒNG
Nơi nhận:                                                                  CHỦ TỊCH 
- Thí sinh;                                                                      
- Lưu: HĐT.                                                (Chữ ký, dấu của Tổng cục Thuế )                                   
                 
 
 
 
                                                                        PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
                                                                  
     (Họ và tên của Người ký)    

Các tài liệu văn bản khác

Hỗ trợ luật doanh nghiệp
Tư vấn doanh nghiệp
Hottline:
0979 981 981
Email:
Tư vấn Đầu tư
Hottline:
0983 138 381
Email:
Hỏi đáp pháp luật
Tags
 Dịch vụ tư vấn doanh nghiệp, Thành lập doanh nghiệp, Thành lập công ty giá rẻ, Thành lập công ty cổ phần, thành lập công ty TNHH, Thủ tục thành lập công ty, Thủ tục thành lập công ty TNHH 1 Thành viên, Thủ tục thành lập công ty TNHH 2 thành viên trở lên, Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, Dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh. Dịch vụ thành lập công ty, dịch vụ thành lập công ty cổ phần, dịch vụ thành lập công ty tnhh 1 thành viên, dịch vụ thành lập công ty tnhh 2 thành viên, tư vấn thành lập công ty, tư vấn thành lập công ty cổ phần, tư vấn thành lập công ty tnhh 1 thành viên, tư vấn thành lập công ty tnhh 2 thành viên.Thủ tục thành lập công ty tại Thanh Hóa, thủ tục thành lập công ty tnhh tại Thanh Hóa, thủ tục thành lập công ty cổ phần tại Thanh Hóa, dịch vụ thành lập công ty tại Thanh Hóa, dịch vụ thành lập công ty tnhh tại Thanh Hóa, dịch vụ thành lập công ty cổ phần tại Thanh Hóa, tư vấn thành lập công ty tại Thanh Hóa, tư vấn thành lập công ty tnhh tại Thanh Hóa, Tư vấn thành lập công ty cổ phần tại Thanh Hóa, Thủ tục thành lập công ty tại Hưng Yên, thủ tục thành lập công ty tnhh tại Hưng Yên, thủ tục thành lập công ty cổ phần tại Hưng Yên, dịch vụ thành lập công ty tại Hưng Yên, dịch vụ thành lập công ty tnhh tại Hưng Yên, dịch vụ thành lập công ty cổ phần tại Hưng Yên, tư vấn thành lập công ty tại Hưng Yên, tư vấn thành lập công ty tnhh tại Hưng Yên, Tư vấn thành lập công ty cổ phần tại Hưng Yên,
bang gia thanh lap cong ty
bang gia thanh lap cong ty