Cập nhật lúc: 12/2/2013 11:46:08 AM

Mẫu danh sách nhân viên đại lý thuế(Mẫu số 02)

 

(Mẫu số 02)
Tên đại lý thuế :................                 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                                                           
Địa chỉ:................................                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                                    
 
DANH SÁCH NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ(1)
 
                              Kính gửi: Tổng cục Thuế  
 
Đại lý thuế.....................................................đăng ký Danh sách nhân viên hành nghề tại Đại lý thuế trong năm.............. như sau:
 
TT
Họ và tên
Năm sinh
Quê quán (2)
(Quốc tịch)
Chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm   thủ tục về thuế
Thời gian đăng ký hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế
Nam
Nữ
    Số
  Ngày
    Từ
   Đến
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Đại lý thuế cam kết các nhân viên đăng ký có đủ điều kiện để hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế và xin chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng nhân viên hành nghề theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.
                                                                               ................, ngày.........tháng......năm........ 
     Tổng cục Thuế                                   Người đại diện theo pháp luật của đại lý thuế
          Xác nhận                                                              (Ký, họ tên, đóng dấu)
Danh sách nhân viên đại lý thuế  nói trên
đã đăng ký hành nghề năm... tại Tổng cục Thuế
......, Ngày ...tháng .....năm....
 

 Ghi chú:    
(1) Danh sách này được gửi kèm theo hồ sơ của các nhân viên đăng ký hành nghề lần đầu tại đại lý thuế. Danh sách này được lập thành 3 bản sau khi đã được Tổng cục Thuế xác nhận: 1 bản lưu tại Tổng cục Thuế, 1 bản gửi cho đại lý thuế, 1 bản gửi Cục thuế các tỉnh, TP.
(2) Người Việt Nam ghi quê quán (tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương), người nước ngoài ghi quốc tịch. 

Các tài liệu văn bản khác

Hỗ trợ luật doanh nghiệp
Tư vấn doanh nghiệp
Hottline:
0979 981 981
Email:
Tư vấn Đầu tư
Hottline:
0983 138 381
Email:
Hỏi đáp pháp luật
Tags
 Dịch vụ tư vấn doanh nghiệp, Thành lập doanh nghiệp, Thành lập công ty giá rẻ, Thành lập công ty cổ phần, thành lập công ty TNHH, Thủ tục thành lập công ty, Thủ tục thành lập công ty TNHH 1 Thành viên, Thủ tục thành lập công ty TNHH 2 thành viên trở lên, Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, Dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh. Dịch vụ thành lập công ty, dịch vụ thành lập công ty cổ phần, dịch vụ thành lập công ty tnhh 1 thành viên, dịch vụ thành lập công ty tnhh 2 thành viên, tư vấn thành lập công ty, tư vấn thành lập công ty cổ phần, tư vấn thành lập công ty tnhh 1 thành viên, tư vấn thành lập công ty tnhh 2 thành viên.Thủ tục thành lập công ty tại Thanh Hóa, thủ tục thành lập công ty tnhh tại Thanh Hóa, thủ tục thành lập công ty cổ phần tại Thanh Hóa, dịch vụ thành lập công ty tại Thanh Hóa, dịch vụ thành lập công ty tnhh tại Thanh Hóa, dịch vụ thành lập công ty cổ phần tại Thanh Hóa, tư vấn thành lập công ty tại Thanh Hóa, tư vấn thành lập công ty tnhh tại Thanh Hóa, Tư vấn thành lập công ty cổ phần tại Thanh Hóa, Thủ tục thành lập công ty tại Hưng Yên, thủ tục thành lập công ty tnhh tại Hưng Yên, thủ tục thành lập công ty cổ phần tại Hưng Yên, dịch vụ thành lập công ty tại Hưng Yên, dịch vụ thành lập công ty tnhh tại Hưng Yên, dịch vụ thành lập công ty cổ phần tại Hưng Yên, tư vấn thành lập công ty tại Hưng Yên, tư vấn thành lập công ty tnhh tại Hưng Yên, Tư vấn thành lập công ty cổ phần tại Hưng Yên,
bang gia thanh lap cong ty
bang gia thanh lap cong ty