Phụ lục II-21 kèm theo Thông tư 02/2019/BKHĐT,  Thông báo Về việc tạm ngừng kinh doanh/tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của doanh nghiệp/ chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11 tháng 3 năm 2019.

Chi tiết...

Phụ lục III-6 kèm theo Thông tư 02/2019/BKHĐT, Về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11 tháng 3 năm 2019.

Chi tiết...

Phụ lục II-23 kèm theo Thông tư 02/2019/BKHĐT,  Thông báo Về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11 tháng 3 năm 2019

Chi tiết...

Phụ lục II-24 kèm theo Thông tư 02/2019/BKHĐT, Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11 tháng 3 năm 2019.

Chi tiết...

 Phụ lục II-25 kèm theo Thông tư 02/2019/BKHĐT, Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11 tháng 3 năm 2019.

Chi tiết...

Phụ lục III-1 kèm theo Thông tư 02/2019/BKHĐT, giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11 tháng 3 năm 2019.

Chi tiết...

Phụ lục III-2 kèm theo Thông tư 02/2019/BKHĐT, Danh sách cá nhân góp vốn thành lập hộ kinh doanh. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11 tháng 3 năm 2019.

Chi tiết...

 Phụ lục III-3 kèm theo Thông tư 02/2019/BKHĐT, thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11 tháng 3 năm 2019.

Chi tiết...

Phụ lục III-4 kèm theo Thông tư 02/2019/BKHĐT  Thông báo Về việc tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11 tháng 3 năm 2019.

Chi tiết...

Phụ lục III-5 kèm theo Thông tư 02/2019/BKHĐT, Thông báo chấm dứt hộ kinh doanh. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11 tháng 3 năm 2019.  

Chi tiết...

Phụ lục III-6 kèm theo Thông tư 02/2019/BKHĐT, giấy đề nghị Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11 tháng 3 năm 2019.

Chi tiết...

Mẫu Phụ lục I-1 giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp tư nhân kèm theo Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký kinh doanh theo Luật doanh nghiệp 2014 

Chi tiết...

Mẫu Phụ lục I-2 Mẫu giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp công ty tnhh một thành viên kèm theo Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký kinh đoành theo Luật doanh nghiệp 2014. Dịch vụ thành lập công ty TNHH 1 thành viên (Tại đây);

Chi tiết...

Mẫu Phụ lục I-3 Mẫu giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp công ty tnhh hai thành viên trở lên kèm theo Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký kinh doanh theo Luật doanh nghiệp 2014 Dịch vụ thành lập công ty TNHH 2 thành viên (Tại Đây);

Chi tiết...

Mẫu Phụ lục I-4 Mẫu giấy đề nghị đề nghị đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần kèm theo Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký kinh doanh theo Luật doanh nghiệp 2014  Dịch vụ thành lập công ty cổ phần (Tại đây);

Chi tiết...

Mẫu Phụ lục I-9 Mẫu giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp công ty hợp danh kèm theo Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký kinh doanh theo Luật doanh nghiệp 2014 

Chi tiết...

Mẫu Phụ lục I-9 Mẫu Danh sách công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên kèm theo Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký kinh doanh theo Luật doanh nghiệp 2014 

Chi tiết...

 Mẫu Phụ lục I-7 Mẫu Danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần kèm theo Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký kinh doanh theo Luật doanh nghiệp 2014 

Chi tiết...

Mẫu Phụ lục I-8 Mẫu thông báo Về việc chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh kèm theo Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký kinh doanh theo Luật doanh nghiệp 2014 

Chi tiết...

Mẫu Phụ lục I-9 Mẫu Danh sách thành viên công ty hợp danh kèm theo Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký kinh doanh theo Luật doanh nghiệp 2014 

Chi tiết...

Mẫu Phụ lục I-10 Mẫu Danh sách người đại diện theo ủy quyền kèm theo Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký kinh doanh theo Luật doanh nghiệp 2014 

Chi tiết...

Mẫu Phụ lục II-1 Mẫu Thông báo Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệ kèm theo Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký kinh doanh theo Luật doanh nghiệp 2014 

Chi tiết...

Mẫu Phụ lục II-2 Mẫu thông báo Về việc chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh kèm theo Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký kinh doanh theo Luật doanh nghiệp 2014 

Chi tiết...

Mẫu Phụ lục II-3 Mẫu Thông báo Thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân kèm theo Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký kinh doanh theo Luật doanh nghiệp 2014 

Chi tiết...

Mẫu Phụ lục II-4 Mẫu Thông báo Thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên kèm theo Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký kinh doanh theo Luật doanh nghiệp 2014 

Chi tiết...

Mẫu Phụ lục II-5 Mẫu thông báo Về việc bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp kèm theo Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký kinh doanh theo Luật doanh nghiệp 2014 

Chi tiết...

Mẫu Phụ lục II-6 Mẫu Thông báo Về việc cho thuê doanh nghiệp tư nhân kèm theo Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký kinh doanh theo Luật doanh nghiệp 2014 

Chi tiết...

Mẫu Phụ lục II-7 Mẫu Thông báo Về việc chào bán cổ phần riêng lẻ kèm theo Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký kinh doanh theo Luật doanh nghiệp 2014 

Chi tiết...

Mẫu Phụ lục II-8 Mẫu Thông báo Về việc sử dụng mẫu con dấu của doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện kèm theo Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký kinh doanh theo Luật doanh nghiệp 2014 

Chi tiết...

Mẫu Phụ lục II-9 Mẫu Thông báo Về việc thay đổi mẫu con dấu/số lượng con dấu  của doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện kèm theo Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký kinh doanh theo Luật doanh nghiệp 2014 

Chi tiết...


Hỗ trợ luật doanh nghiệp
Tư vấn doanh nghiệp
Hottline:
0979 981 981
Email:
Tư vấn Đầu tư
Hottline:
0983 138 381
Email:
Hỏi đáp pháp luật
Tags
 Dịch vụ tư vấn doanh nghiệp, Thành lập doanh nghiệp, Thành lập công ty giá rẻ, Thành lập công ty cổ phần, thành lập công ty TNHH, Thủ tục thành lập công ty, Thủ tục thành lập công ty TNHH 1 Thành viên, Thủ tục thành lập công ty TNHH 2 thành viên trở lên, Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, Dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh. Dịch vụ thành lập công ty, dịch vụ thành lập công ty cổ phần, dịch vụ thành lập công ty tnhh 1 thành viên, dịch vụ thành lập công ty tnhh 2 thành viên, tư vấn thành lập công ty, tư vấn thành lập công ty cổ phần, tư vấn thành lập công ty tnhh 1 thành viên, tư vấn thành lập công ty tnhh 2 thành viên.Thủ tục thành lập công ty tại Thanh Hóa, thủ tục thành lập công ty tnhh tại Thanh Hóa, thủ tục thành lập công ty cổ phần tại Thanh Hóa, dịch vụ thành lập công ty tại Thanh Hóa, dịch vụ thành lập công ty tnhh tại Thanh Hóa, dịch vụ thành lập công ty cổ phần tại Thanh Hóa, tư vấn thành lập công ty tại Thanh Hóa, tư vấn thành lập công ty tnhh tại Thanh Hóa, Tư vấn thành lập công ty cổ phần tại Thanh Hóa, Thủ tục thành lập công ty tại Hưng Yên, thủ tục thành lập công ty tnhh tại Hưng Yên, thủ tục thành lập công ty cổ phần tại Hưng Yên, dịch vụ thành lập công ty tại Hưng Yên, dịch vụ thành lập công ty tnhh tại Hưng Yên, dịch vụ thành lập công ty cổ phần tại Hưng Yên, tư vấn thành lập công ty tại Hưng Yên, tư vấn thành lập công ty tnhh tại Hưng Yên, Tư vấn thành lập công ty cổ phần tại Hưng Yên,
bang gia thanh lap cong ty
bang gia thanh lap cong ty