Cập nhật lúc: 11/15/2013 11:37:54 AM

Thông tư số 42 của BTC ban hành ngày 07 tháng 05 năm 2003 sửa đổi mức thuế môn bài của thông tư 96

Hướng đẫn bổ sung, sửa đổi Thông tư số96/2002/TT-BTC ngày 24/10/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị địnhsố 75/2002/NĐ-CP ngày 30/8/2002 của Chính phủ về việc điều chỉnh mức thuế Môn bài. 

 
BỘ TÀI CHÍNH
Số: 42/2003/TT-BTC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2003                          
THÔNG TƯ
Hướng đẫn bổ sung, sửa đổi Thông tư số96/2002/TT-BTC ngày 24/10/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị địnhsố 75/2002/NĐ-CP ngày 30/8/2002 của Chính phủ về việc điều chỉnh mức thuế Môn bài.
Thực hiện .Nghị định số 75/2002/NĐ-CP ngày 3/8/2002 củaChính phủ về việc .điều chỉnh mức thuế môn. bàì và Công văn số 492/VPCP-KTTHngày 29/01/2003 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủtướng Chính phủ về.thuế môn bài, Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thôngtư số 96/2002/TT-BTC ngày 24/10/2002 hớng dẫn thực.hiện Nghị định số75/2002/NĐ-CP ngày 30/8/2002 của Chính phủ về việc điều chỉnh mức thuế môn bàivà Thông tư số 113/2002/TT-BTC ngày 16/12/2002 hướng dẫn bổsung Thông tư số 96/2002/TT-BTCngày 24/10/2002 của Bộ Tài chính nhưsau:
 
1. Thay thế điểm 1 Mục I của Thông tư số 96/2002/TT-BTC và Thông tưsố 113/2002/ TT-BTC như sau:
"Các tổ chức kinh tế bao gồm:
Các Doanh nghiệp Nhà nước, Công ty cổ phần, Công ty trách nhiệm hữu hạn, Doanh nghiệp tư nhân, Doanh nghiệp hoạt động theo Luật đầu tư nướcngoài tại Việt Nam, tổ chức và cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam không theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, các tổ chức kinh tế của tổ chức chínhtrị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp,đơn vị vũ trang nhân dân, các tổ chức, đơn vị sự nghiệp khác và tổ chức kinhdoanh hạch toán kinh tế độc lập khác;
Các Hợp tác xã, Liên hiệp Hợp tác xã và các Quỹ tín dụng nhân dân(gọi chung là các Hợp tác xã);
Các cơ sở kinh doanh là chi nhánh, cửa hàng, cửa hiệu (thuộc côngty hoặc thuộc chi nhánh)... hạch toán phục thuộc hoặc báo sổ được cấp giấy chứng nhận (đăng ký kinh doanh), có đăng ký nộp thuế, và được cấp mã sốthuế (loại 13 số);
Các tổ chức kinh tế nêu trên nộp thuế Môn bài căn cứ vào vốn đăngký ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép đầu tư theo biểu như sau:
Đơn vị: đồng
       Bậc thuế môn bài
          Vốn đăng ký
Mức thuế Môn bài cả năm
- Bậc 1
Trên 10 tỷ
3.000.000
- Bậc 2
Từ 5 tỷ đến 10 tỷ
2.000.000
- Bậc 3
Từ 2 tỷ đến dưới 5 tỷ
1.500.000
- Bậc 4
Dưới 2 tỷ
1.000.000
2. Quy định việc xác định bậc thuế Môn bài đối với một số trường hợp cụ thể như sau:
Đối với cơ sở kinh doanh mới thành lập căn cứ vào vốn đăng ký ghi trong đăng ký kinh doanh năm thành lập để xác định mức thuế Môn bài.
Các doanh nghiệp thành viên tại các tỉnh, thành phố trực thuộcTrung ương của các Doanh nghiệp hạch toán toàn ngành nộp thuế Môn bài theo mứcthống nhất 2.000.000 đồng/năm. Các doanh nghiệp thành viên nêu trên nếu có cácchi nhánh tại các quận, huyện, thị xã và các điểm kinh doanh khác nộp thuế Môn bài theo mức thống nhất 1.000.000 đồng/năm.
Ví dụ: Tổng công ty Bảo hiểm Việt Nam là doanh nghiệp hạch toántoàn ngành, có các doanh nghiệp thành viên tại các tỉnh, thành phố trực thuộctrung ương. Doanh nghiệp thành viên có các chi nhánh ở các quận, huyện, thị xã.Tổng công ty bảo hiểm nộp thuế Môn bài 3 triệu đồng/năm, các doanh nghiệp thànhviên tại các tỉnh, Thành phố trực thuộc trung ương nộp thuế Môn bài 2 triệuđồng/năm, chi nhánh ở các quận, huyện, thị xã nộp thuế môn bài 1 triệuđồng/năm.
Các cơ sở kinh doanh là chi nhánh hạch toán phụ thuộc hoặc báo sổ,các tổ chức kinh tế khác... không có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc cógiấy chứng nhận đăng ký kinh doanh nhưng không có vốn đăng ký thì thống nhấtthu thuế Môn bài theo mức 1.000.000 đồng/năm.
Các trường hợp sau đây áp dụng mức thuế Môn bài theo mức đôi vớihộ kinh doanh cá thể, quy định tại điểm 2 mục I Thông tư số 96/2002/TT-BTC ngày24/10/2002 của Bộ Tài chính.
Các cửa hàng, quầy hàng, cửa hiệu kinh doanh... trực thuộc cơ sở kinh doanh hạch toán kinh tế độc lập hoặc trực thuộc chi nhánh hạch toán phụthuộc.
Nhóm người lao động thuộc các cơ sở kinh doanh nhận khoán kinh doanh.
2. Quy định về miễn giảm thuế Môn bài:
Tạm thời miễn thuế Môn bài đối với:
Hộ sản xuất muối; điểm bưu điện văn hóa xã; các loại báo (báo in,báo nói, báo hình) theo công văn số 237/CP-KTTH ngày 251311998 của Chỉnh phủ vềviệc thuế đôi với báo chí.
Tổ dịch vụ và cửa hàng, cửa hiệu, kinh doanh trực thuộc Hợp tác xãhoạt động dịch vụ kỹ thuật trực tiếp phục vụ sản xuất nông nghiệp.
Tạm thời giảm 50% mức thuế Môn bài đối với hộ đánh bắt hải sản;các quỹ tín dụng nhân dân xã; các HTX chuyên kinh doanh dịch vụ phục vụ sảnxuất nông nghiệp; các cửa hàng, quầy hàng, cửa hiệu... của HTX và của Doanhnghiệp tư nhân kinh doanh tại địa bàn miền núi.
(Địa bàn được xác định là miền núi để áp dụng giảm thuế Môn bàithực hiện theo quy định hiện hành của Chính phủ).
Thông tư này có hiệu lực thi hành từ 01/4/2003 thay thế điểm 1 mụcI Thông tư số 96/2002/TT-BTC ngày 24/10/2002 và Thông tư số 113/2002/TT-BTCngày 16/12/2002 của Bộ Tài chính về thuế Môn bài, và áp dụng ngay cho các cơ sởkinh doanh mới thành lập. Trường hợp cơ sở sản xuất, kinh doanh được thành lậptừ ngày 01/4/2003 đã nộp thuế Môn bài theo mức quy định tại điểm 1 mục I Thôngtư số 96/2002/TT-BTC ngày 24/10/2002 của Bộ Tài chính sẽ được điều chỉnh lạitheo mức thuế Môn bài mới được xác định theo quy định tại Thông tư này, nếu mứcthuế Môn bài mới cao hơn mức thuế Môn bài đã nộp thì cơ sở kinh doanh khôngphải nộp thêm; nếu mức thuế Môn bài đã nộp lớn hơn mức thuế Môn bài mới thì sốthuế nộp thừa được cơ quan thuế hoàn trả hoặc bù trừ vào số thuế Môn bài năm2004 theo đề nghị của cơ sở kinh doanh. Đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanhđã thành lập và hoạt động trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành(01/4/2003) thì thuế môn bài phải nộp năm 2003 vẫn thực hiện theo quy định tạiThông tư số 96/2002/TT-BTC ngày 24/10/2002 và Thông tư số 113/2002TT-BTC ngày16/12/2002 của Bộ Tài chính, hướng dẫn thực hiện Nghị định số 75/2002/NĐ-CPngày 30/8/2002 của Chính phủ về việc điều chỉnh mức thuế Môn bài, từ năm 2004thuế môn bài của các cơ sở sản xuất, kinh doanh được thực hiện theo quy địnhtại Thông tư này.
Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các tổ chức,cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để nghiên cứu giải quyết./.
 
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
(Đã ký)
 
 
Trương Chí Trung
 

Các tài liệu văn bản khác

Hỗ trợ luật doanh nghiệp
Tư vấn doanh nghiệp
Hottline:
0979 981 981
Email:
Tư vấn Đầu tư
Hottline:
0983 138 381
Email:
Hỏi đáp pháp luật