Cập nhật lúc: 12/26/2013 5:12:27 PM

Nôi dung của biên bản họp bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh

Khi tiến hành bổ sung ngành, nghề đăng ký kinh doanh, thì làm thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh và làm thay đổi điều lệ của công ty. Do đó công ty phải tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc bổ sung ngành, nghề đăng ký kinh doanh, họp hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên nội dung của biên bản họp chủ yếu như sau:

Nội dung biên bản họp của công ty cổ phần và công ty TNHH 2 thành viên trở lên về việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh gồm:

- Địa điểm họp của doanh nghiệp;

- Thời gian họp về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh;

- Thành phần tham gia họp; ghi rõ chủ tọa và thư ký;

- Nội dung cuộc họp: Bổ sung ngành, nghề đăng ký kinh doanh: Ghi rõ ngành, nghề được bổ sung;

- Cam kết sửa đổi, bổ sung vào Điều lệ của công ty;

- Biên bản họp có đầy đủ chữ ký của thành viên tham gia;

Các dịch vụ khác

Hỗ trợ luật doanh nghiệp
Tư vấn doanh nghiệp
Hottline:
0979 981 981
Email:
Tư vấn Đầu tư
Hottline:
0983 138 381
Email:
Hỏi đáp pháp luật
Tags
 Dịch vụ tư vấn doanh nghiệp, Thành lập doanh nghiệp, Thành lập công ty giá rẻ, Thành lập công ty cổ phần, thành lập công ty TNHH, Thủ tục thành lập công ty, Thủ tục thành lập công ty TNHH 1 Thành viên, Thủ tục thành lập công ty TNHH 2 thành viên trở lên, Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, Dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh. Dịch vụ thành lập công ty, dịch vụ thành lập công ty cổ phần, dịch vụ thành lập công ty tnhh 1 thành viên, dịch vụ thành lập công ty tnhh 2 thành viên, tư vấn thành lập công ty, tư vấn thành lập công ty cổ phần, tư vấn thành lập công ty tnhh 1 thành viên, tư vấn thành lập công ty tnhh 2 thành viên.Thủ tục thành lập công ty tại Thanh Hóa, thủ tục thành lập công ty tnhh tại Thanh Hóa, thủ tục thành lập công ty cổ phần tại Thanh Hóa, dịch vụ thành lập công ty tại Thanh Hóa, dịch vụ thành lập công ty tnhh tại Thanh Hóa, dịch vụ thành lập công ty cổ phần tại Thanh Hóa, tư vấn thành lập công ty tại Thanh Hóa, tư vấn thành lập công ty tnhh tại Thanh Hóa, Tư vấn thành lập công ty cổ phần tại Thanh Hóa, Thủ tục thành lập công ty tại Hưng Yên, thủ tục thành lập công ty tnhh tại Hưng Yên, thủ tục thành lập công ty cổ phần tại Hưng Yên, dịch vụ thành lập công ty tại Hưng Yên, dịch vụ thành lập công ty tnhh tại Hưng Yên, dịch vụ thành lập công ty cổ phần tại Hưng Yên, tư vấn thành lập công ty tại Hưng Yên, tư vấn thành lập công ty tnhh tại Hưng Yên, Tư vấn thành lập công ty cổ phần tại Hưng Yên,
bang gia thanh lap cong ty
bang gia thanh lap cong ty