Mô hình quản lý của công ty cổ phần và công ty TNHH 2 thành viên trở lên có nhiều điểm tương đồng:  Công ty TNHH 2 thành viên trở lên có Hội đồng thành viên tương ứng với Đại hội đồng cổ đông của công ty cổ phần, cả hai đều có Giám đốc, Ban kiểm soát. Chức năng của hai tổ chức này của hai tổ chức này là gần giống nhau.
Điểm phân biệt nổi bật nhất giữa hai mồ hình quản lý của công ty cổ phần và công ty tnhh 2 thành viên trở lên là trong công ty cổ phần có Hội đồng quản trị, cơ quan này có chức năng tổ chức hoạt động quản lý của hoạt động kinh doanh của công ty, là cơ quan đại diện cho quyền lực cổ đông trong thời gian không tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông. Trong công ty cổ phần phải có Hội đồng quản trị do số lượng cổ đông quá lớn, không thể tiến hnahf họp toán thể thường xuyên trong khi đó quy mô sản xuất kinh doanh lớn, đòi hỏi thường xuyên phải đưa ra các quyết định thường xuyên quan trọng.
Cảm ơn.
Bài viết khác

Hỗ trợ luật doanh nghiệp
Tư vấn doanh nghiệp
Hottline:
0979 981 981
Email:
Tư vấn Đầu tư
Hottline:
0983 138 381
Email:
Hỏi đáp pháp luật
Tags
 Dịch vụ tư vấn doanh nghiệp, Thành lập doanh nghiệp, Thành lập công ty giá rẻ, Thành lập công ty cổ phần, thành lập công ty TNHH, Thủ tục thành lập công ty, Thủ tục thành lập công ty TNHH 1 Thành viên, Thủ tục thành lập công ty TNHH 2 thành viên trở lên, Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, Dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh. Dịch vụ thành lập công ty, dịch vụ thành lập công ty cổ phần, dịch vụ thành lập công ty tnhh 1 thành viên, dịch vụ thành lập công ty tnhh 2 thành viên, tư vấn thành lập công ty, tư vấn thành lập công ty cổ phần, tư vấn thành lập công ty tnhh 1 thành viên, tư vấn thành lập công ty tnhh 2 thành viên.Thủ tục thành lập công ty tại Thanh Hóa, thủ tục thành lập công ty tnhh tại Thanh Hóa, thủ tục thành lập công ty cổ phần tại Thanh Hóa, dịch vụ thành lập công ty tại Thanh Hóa, dịch vụ thành lập công ty tnhh tại Thanh Hóa, dịch vụ thành lập công ty cổ phần tại Thanh Hóa, tư vấn thành lập công ty tại Thanh Hóa, tư vấn thành lập công ty tnhh tại Thanh Hóa, Tư vấn thành lập công ty cổ phần tại Thanh Hóa, Thủ tục thành lập công ty tại Hưng Yên, thủ tục thành lập công ty tnhh tại Hưng Yên, thủ tục thành lập công ty cổ phần tại Hưng Yên, dịch vụ thành lập công ty tại Hưng Yên, dịch vụ thành lập công ty tnhh tại Hưng Yên, dịch vụ thành lập công ty cổ phần tại Hưng Yên, tư vấn thành lập công ty tại Hưng Yên, tư vấn thành lập công ty tnhh tại Hưng Yên, Tư vấn thành lập công ty cổ phần tại Hưng Yên,
bang gia thanh lap cong ty
bang gia thanh lap cong ty