Cập nhật lúc: 9/15/2015 2:08:44 PM

Mẫu giấy đề nghị đăng ký công ty Hợp danh theo công văn 4211/bkhđt hướng dẫn Luật doanh nghiệp 2015(phụ lục I-5)

 Mẫu phụ lục I-5, mẫu giấy đề nghị thành lập công ty hợp danh của phụ lục kèm theo công văn số 4211/bkhđt hướng dẫn về đăng ký thành lập công ty theo luật doanh nghiệp 2014

Phụ lục I-5
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

……, ngày ……tháng …… năm ……
 
GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
CÔNG TY HỢP DANH
Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố …………….
Tôi là (ghi họ tên bằng chữ in hoa): ............................... Giới tính: ......
Chức danh: ............................................................................................
Sinh ngày: ...... /...... /........... Dân tộc: ............  Quốc tịch: ....................
Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân số: .......................................
Ngày cấp: ....... /...... /........... Nơi cấp: ...................................................
Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND/CCCD): ..........
Số giấy chứng thực cá nhân: ..................................................................
Ngày cấp: ....... /...... /....... Ngày hết hạn: ..... /...... /...... Nơi cấp: ..........
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:
Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/xóm/ấp/thôn: .....................
Xã/Phường/Thị trấn: ....................................................................
Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ..................................
Tỉnh/Thành phố: ..........................................................................
Quốc gia:…………………………………………………………….  
Chỗ ở hiện tại:
Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/xóm/ấp/thôn: .....................
Xã/Phường/Thị trấn: ....................................................................
Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ..................................
Tỉnh/Thành phố: ..........................................................................
Quốc gia: ……………………………………………………….......
Điện thoại: ................................................ Fax: ...................................
Email: ....................................................... Website: .............................
Là Chủ tịch Hội đồng thành viên công ty
Đăng ký công ty hợp danh với các nội dung sau:
1. Tình trạng thành lập (đánh dấu X vào ô thích hợp)
Thành lập mới
Thành lập trên cơ sở tách doanh nghiệp
Thành lập trên cơ sở chia doanh nghiệp
Thành lập trên cơ sở hợp nhất doanh nghiệp
2. Tên công ty:
Tên công ty viết bằng tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa): .........................
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có): ...................................
Tên công ty viết tắt (nếu có): ..................................................................
3. Địa chỉ trụ sở chính:
Số nhà, ngách, hẻm, ngõ,đường phố/xóm/ấp/thôn: ......................
Xã/Phường/Thị trấn: ....................................................................
Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ..................................
Tỉnh/Thành phố: ..........................................................................
Quốc gia: ……………………………………………………….....
Điện thoại: ....................................... Fax: ...................................
Email: .............................................. Website: .............................
4. Ngành, nghề kinh doanh[1] (ghi tên và mã theo ngành cấp 4 trong Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam):
  STT
        Tên ngành
        Mã ngành
 
 
 
 
 
 
5. Vốn điều lệ (bằng số; VNĐ và giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài, nếu có): ...........................................................................................................
6. Nguồn vốn điều lệ:
Loại nguồn vốn
      Tỷ lệ (%)
Số tiền (bằng số; VNĐ VNĐ và giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài, nếu có)
Vốn trong nước:
+ Vốn nhà nước
+ Vốn tư nhân
 
 
Vốn nước ngoài
 
 
Vốn khác
 
 
Tổng cộng
 
 
7. Danh sách thành viên công ty (kê khai theo mẫu): Gửi kèm
8. Thông tin đăng ký thuế:
STT
Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế
1
Thông tin về Giám đốc (Tổng giám đốc), Kế toán trưởng (nếu có):
Họ và tên Giám đốc (Tổng giám đốc) (chỉ kê khai nếu Giám đốc, Tổng giám đốc không phải là Chủ tịch Hội đồng thành viên của công ty): ……………………………………………………………………….
Điện thoại: …………………………………………………………..
Họ và tên Kế toán trưởng: ………………………………………….
Điện thoại: …………………………………………………………..
2
Địa chỉ nhận thông báo thuế (chỉ kê khai nếu địa chỉ nhận thông báo thuế khác địa chỉ trụ sở chính):
Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/xóm/ấp/thôn: …………………
Xã/Phường/Thị trấn: ………………………………………………….
Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ………………………….
Tỉnh/Thành phố: ……………………………………………………..
Quốc gia:……………………………………………………………..
Điện thoại: ………………………      Fax: …………………………..
Email: …………………………………………………………………
3
Ngày bắt đầu hoạt động (trường hợp doanh nghiệp dự kiến bắt đầu hoạt động kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì không cần kê khai nội dung này): …../…../…….
4
Hình thức hạch toán (đánh dấu X vào ô thích hợp):
Hạch toán độc lập
Hạch toán phụ thuộc
5
Năm tài chính:
Áp dụng từ ngày …../…..đến ngày …../…..
(ghi ngày, tháng bắt đầu và kết thúc niên độ kế toán)
6
Hoạt động theo dự án BOT/BTO/BT(có/không):
7
Đăng ký xuất khẩu (có/không): ………..……………………………
8
Tài khoản ngân hàng, kho bạc (nếu có tại thời điểm kê khai):
Tài khoản ngân hàng: ……………………………………………….
Tài khoản kho bạc: ………………………………………………….
9
Các loại thuế phải nộp (đánh dấu X vào ô thích hợp):
 
 
Giá trị gia tăng
 
 
Tiêu thụ đặc biệt
 
 
Thuế xuất, nhập khẩu
 
 
Tài nguyên
 
 
Thu nhập doanh nghiệp
 
 
Môn bài
 
 
Tiền thuê đất
 
 
Phí, lệ phí
 
 
Thu nhập cá nhân
 
 
Khác
10
Ngành, nghề kinh doanh chính[2]: ……………………………………
………………………………………………………………………..
9. Số lượng lao động:……………………………………………………
10. Thông tin về các doanh nghiệp bị chia, bị tách, bị hợp nhất (chỉ kê khai trong trường hợp thành lập công ty trên cơ sở chia, tách, hợp nhất):
a) Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): ..............................................
Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: ...............................................................
Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): ............................................................................................
b) Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): .............................................
Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: ...............................................................
Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): ............................................................................................
Tôi và các thành viên hợp danh cam kết:
- Bản thân không thuộc diện quy định tại Khoản 2 Điều 18 Luật Doanh nghiệp; không là chủ doanh nghiệp tư nhân; không đồng thời là thành viên hợp danh của công ty hợp danh khác (trừ trường hợp được sự nhất trí của các thành viên hợp danh còn lại);
- Trụ sở chính thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của công ty và được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật;
- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung đăng ký doanh nghiệp trên.
CÁC THÀNH VIÊN HỢP DANH
(Ký và ghi họ tên từng thành viên)
 
 
 
Các giấy tờ gửi kèm:
-…………………..
-…………………..
 
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CỦA CÔNG TY
(Ký và ghi họ tên)
 


- Doanh nghiệp có quyền tự do kinh doanh trong những ngành, nghề mà luật không cấm;
- Các ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh quy định tại Điều 6 Luật Đầu tư;
- Đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, doanh nghiệp chỉ được kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định. Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện quy định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Luật Đầu tư.
[2]Doanh nghiệp chọn một trong các ngành, nghề kinh doanh liệt kê tại mục 4 dự kiến là ngành, nghề kinh doanh chính tại thời điểm đăng ký.
  

Các tài liệu văn bản khác

Hỗ trợ luật doanh nghiệp
Tư vấn doanh nghiệp
Hottline:
0979 981 981
Email:
Tư vấn Đầu tư
Hottline:
0983 138 381
Email:
Hỏi đáp pháp luật
Tags
 Dịch vụ tư vấn doanh nghiệp, Thành lập doanh nghiệp, Thành lập công ty giá rẻ, Thành lập công ty cổ phần, thành lập công ty TNHH, Thủ tục thành lập công ty, Thủ tục thành lập công ty TNHH 1 Thành viên, Thủ tục thành lập công ty TNHH 2 thành viên trở lên, Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, Dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh. Dịch vụ thành lập công ty, dịch vụ thành lập công ty cổ phần, dịch vụ thành lập công ty tnhh 1 thành viên, dịch vụ thành lập công ty tnhh 2 thành viên, tư vấn thành lập công ty, tư vấn thành lập công ty cổ phần, tư vấn thành lập công ty tnhh 1 thành viên, tư vấn thành lập công ty tnhh 2 thành viên.Thủ tục thành lập công ty tại Thanh Hóa, thủ tục thành lập công ty tnhh tại Thanh Hóa, thủ tục thành lập công ty cổ phần tại Thanh Hóa, dịch vụ thành lập công ty tại Thanh Hóa, dịch vụ thành lập công ty tnhh tại Thanh Hóa, dịch vụ thành lập công ty cổ phần tại Thanh Hóa, tư vấn thành lập công ty tại Thanh Hóa, tư vấn thành lập công ty tnhh tại Thanh Hóa, Tư vấn thành lập công ty cổ phần tại Thanh Hóa, Thủ tục thành lập công ty tại Hưng Yên, thủ tục thành lập công ty tnhh tại Hưng Yên, thủ tục thành lập công ty cổ phần tại Hưng Yên, dịch vụ thành lập công ty tại Hưng Yên, dịch vụ thành lập công ty tnhh tại Hưng Yên, dịch vụ thành lập công ty cổ phần tại Hưng Yên, tư vấn thành lập công ty tại Hưng Yên, tư vấn thành lập công ty tnhh tại Hưng Yên, Tư vấn thành lập công ty cổ phần tại Hưng Yên,
bang gia thanh lap cong ty
bang gia thanh lap cong ty