Cập nhật lúc: 9/15/2015 2:37:11 PM

Mẫu giấy đề nghị đăng ký thay đổi người đại diện trước pháp luật theo công văn số 4211/bkhđt (Phụ lục I-12)

Mẫu Phụ lục I-12, Mẫu giấy đề nghị đăng ký thay đổi người đại diện trước pháp luật của phụ lục kèm theo công văn số 4211/bkhđt hướng dẫn về đăng ký thành lập công ty theo luật doanh nghiệp 2014


Phụ lục I-12
 TÊN DOANH NGHIỆP
 

Số: …………..
     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

……, ngày…… tháng…… năm ……
GIẤY ĐỀ NGHỊ
Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật
Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố …………….
Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): .............................................
Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: ...........................................................
Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): ........................................................................................
Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật với các nội dung sau:
1. Người đại diện theo pháp luật hiện tại:
Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa): .............. Giới tính: ...........................
Chức danh: ............................................................................................
Sinh ngày: ...... /..... /........ Dân tộc: ................  Quốc tịch: ....................
Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân số: .......................................
Ngày cấp: ....... /..... /........ Nơi cấp: .......................................................
Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND/CCCD): ..........
Số giấy chứng thực cá nhân: ..................................................................
Ngày cấp: ....... /..... /........ Ngày hết hạn: ... /..... /..... Nơi cấp: ..............
2. Người đại diện theo pháp luật dự kiến:
Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa): .............. Giới tính: ...........................
Chức danh: ............................................................................................
Sinh ngày: ...... /..... /........ Dân tộc: ................  Quốc tịch: ....................
Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân số: .......................................
Ngày cấp: ....... /..... /........ Nơi cấp: .......................................................
Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND/CCCD): ..........
Số giấy chứng thực cá nhân: ..................................................................
Ngày cấp: ....... /..... /........ Ngày hết hạn: ... /..... /..... Nơi cấp: ..............
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:
Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/xóm/ấp/thôn: .....................
Xã/Phường/Thị trấn: ....................................................................
Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ..................................
Tỉnh/Thành phố: .........................................................................
Quốc gia: .....................................................................................
Chỗ ở hiện tại:
Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/xóm/ấp/thôn: .....................
Xã/Phường/Thị trấn: ....................................................................
Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ..................................
Tỉnh/Thành phố: .........................................................................
Quốc gia: .....................................................................................
Điện thoại: ................................................ Fax: ...................................
Email: ....................................................... Website: .............................
Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Giấy đề nghị này.
 
 
Các giấy tờ gửi kèm:         
- ………………..
- ………………..
- ………………..
 
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN/
CHỦ SỞ HỮU CÔNG TY/
CHỦ TỊCH CÔNG TY/
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Ký, ghi họ tên)
 
    

Các tài liệu văn bản khác

Hỗ trợ luật doanh nghiệp
Tư vấn doanh nghiệp
Hottline:
0979 981 981
Email:
Tư vấn Đầu tư
Hottline:
0983 138 381
Email:
Hỏi đáp pháp luật
Tags
 Dịch vụ tư vấn doanh nghiệp, Thành lập doanh nghiệp, Thành lập công ty giá rẻ, Thành lập công ty cổ phần, thành lập công ty TNHH, Thủ tục thành lập công ty, Thủ tục thành lập công ty TNHH 1 Thành viên, Thủ tục thành lập công ty TNHH 2 thành viên trở lên, Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, Dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh. Dịch vụ thành lập công ty, dịch vụ thành lập công ty cổ phần, dịch vụ thành lập công ty tnhh 1 thành viên, dịch vụ thành lập công ty tnhh 2 thành viên, tư vấn thành lập công ty, tư vấn thành lập công ty cổ phần, tư vấn thành lập công ty tnhh 1 thành viên, tư vấn thành lập công ty tnhh 2 thành viên.Thủ tục thành lập công ty tại Thanh Hóa, thủ tục thành lập công ty tnhh tại Thanh Hóa, thủ tục thành lập công ty cổ phần tại Thanh Hóa, dịch vụ thành lập công ty tại Thanh Hóa, dịch vụ thành lập công ty tnhh tại Thanh Hóa, dịch vụ thành lập công ty cổ phần tại Thanh Hóa, tư vấn thành lập công ty tại Thanh Hóa, tư vấn thành lập công ty tnhh tại Thanh Hóa, Tư vấn thành lập công ty cổ phần tại Thanh Hóa, Thủ tục thành lập công ty tại Hưng Yên, thủ tục thành lập công ty tnhh tại Hưng Yên, thủ tục thành lập công ty cổ phần tại Hưng Yên, dịch vụ thành lập công ty tại Hưng Yên, dịch vụ thành lập công ty tnhh tại Hưng Yên, dịch vụ thành lập công ty cổ phần tại Hưng Yên, tư vấn thành lập công ty tại Hưng Yên, tư vấn thành lập công ty tnhh tại Hưng Yên, Tư vấn thành lập công ty cổ phần tại Hưng Yên,
bang gia thanh lap cong ty
bang gia thanh lap cong ty