1. Sở giáo dục và Đào tạo quản lý các trung tâm ngoại ngữ - tin học sau:

a) Trung tâm ngoại ngữ - tin học do cơ sở giáo dục và đào tạo thành lập; 

b) Trung tâm ngoại ngữ - tin học thuộc các trường trung cấp chuyên nghiệp có trụ sở đóng tại địa phương;

c) Trung tâm ngoại ngữ - tin học thuộc các bộ, ban, ngành, các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp có trụ sở đóng tại địa phương.

2. Các đại học, trường đại học, học viện (sau đây gọi chung là trường đại học) và các trường cao đẳng quản lý các trung tâm ngoại ngữ - tin học do đơn vị mình thành lập.
 dịch vụ thành lập công ty, dịch vụ thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh
Bài viết khác

Hỗ trợ luật doanh nghiệp
Tư vấn doanh nghiệp
Hottline:
0979 981 981
Email:
Tư vấn Đầu tư
Hottline:
0983 138 381
Email:
Hỏi đáp pháp luật