Trả lời: Sau khi hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật, thu nhập của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được phân phối như sau: - Trích lập quỹ đầu tư phát triển với tỷ lệ không thấp hơn 20% trên thu nhập; trích lập quỹ dự phòng tài chính với...

Chi tiết...

Trả lời: Thành viên, hợp tác xã thành viên được trả lại vốn góp trong các trường hợp sau: - Khi chấm dứt tư cách thành viên, hợp tác xã thành viên. - Khi vốn góp của thành viên, hợp tác xã thành viên vượt quá mức vốn góp tối đa...

Chi tiết...

Trả lời: Việc quản lý các khoản trợ cấp, hỗ trợ của Nhà nước được thực hiện như sau: - Khoản trợ cấp, hỗ trợ không hoàn lại của Nhà nước được tính vào tài sản không chia của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; - Khoản hỗ trợ của Nhà nước phải hoàn lại được tính vào...

Chi tiết...

Trả lời: Tài sản không chia của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã bao gồm: - Quyền sử dụng đất do Nhà nước giao đất, cho thuê đất; - Khoản trợ cấp, hỗ trợ không hoàn lại của Nhà nước; khoản được tặng, cho theo thỏa thuận là tài sản không chia; - Phần trích lại từ quỹ đầu tư phát...

Chi tiết...

Trả lời: Tài sản của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được hình thành từ nguồn sau đây: - Vốn góp của thành viên, hợp tác xã thành viên; - Vốn huy động của thành viên, hợp tác xã thành viên và vốn huy động khác; - Vốn, tài...

Chi tiết...

Trả lời: Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã ưu tiên huy động vốn từ thành viên, hợp tác xã thành viên để đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh trên cơ sở thỏa thuận với thành viên, hợp tác xã thành viên. Trường hợp huy động vốn từ thành viên, hợp tác...

Chi tiết...

Trả lời: Vốn hoạt động của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã gồm vốn góp của thành viên, hợp tác xã thành viên, vốn huy động, vốn tích luỹ, các quỹ của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; các khoản trợ cấp, hỗ trợ của Nhà nước, của các tổ chức,...

Chi tiết...

Trả lời: Vốn điều lệ của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã tăng trong trường hợp đại hội thành viên quyết định tăng mức vốn góp tối thiểu hoặc huy động thêm vốn góp của thành viên, hợp tác xã thành viên hoặc kết nạp thành viên, hợp tác xã thành viên...

Chi tiết...

Trả lời: Đối với thành viên, hợp tác xã thành viên mức vốn bắt buộc phải góp là mức vốn mà thành viên, hợp tác xã thành viên phải góp vào hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã không được thấp hơn mức vốn góp tối thiểu. Mức vốn góp...

Chi tiết...

Trả lời: Thời hạn, hình thức và mức góp vốn điều lệ theo quy định của điều lệ, nhưng thời hạn góp đủ vốn không vượt quá 06 tháng, kể từ ngày hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoặc kể từ ngày được kết nạp. Đối với hợp tác xã, vốn góp của...

Chi tiết...

Trả lời: Xác định giá trị vốn góp như sau: - Vốn góp là tiền đồng Việt Nam, các loại tài sản khác được quy đổi ra tiền đồng Việt Nam bao gồm ngoại tệ, hiện vật, giá trị quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ và các loại giấy tờ có giá tại thời điểm góp vốn. - Giá trị vốn...

Chi tiết...

Trả lời: Vốn điều lệ: là tổng số vốn do thành viên, hợp tác xã thành viên góp hoặc cam kết góp trong một thời hạn nhất định và được ghi vào điều lệ hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. Vốn góp tối thiểu: là số vốn mà cá nhân, hộ gia đình, pháp...

Chi tiết...

Trả lời: Thành viên hội đồng quản trị hợp tác xã phải đáp ứng đủ các điều kiện sau đây: - Là thành viên hợp xác xã; - Không đồng thời là thành viên ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên, kế toán trưởng, thủ quỹ của cùng hợp tác xã và...

Chi tiết...

Trả lời: Số lượng, nhiệm kỳ; bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm hội đồng quản trị, ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên được quy định như sau: * Đối với hội đồng quản trị: - Hội đồng quản trị hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã do hội nghị thành lập hoặc đại hội thành viên bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm theo thể thức...

Chi tiết...

Trả lời: Ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên hợp tác xã chịu trách nhiệm trước đại hội thành viên và có nhiệm vụ, quyền hạn sau: - Kiểm tra, giám sát hoạt động của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã theo quy định của pháp luật và điều lệ; - Kiểm tra việc chấp hà...

Chi tiết...

Trả lời: Giám đốc (tổng giám đốc) hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được quy định như sau: - Giám đốc (tổng giám đốc) là người điều hành hoạt động của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. - Giám đốc (tổng giám đốc) có quyền hạn và nhiệm vụ sau đây...

Chi tiết...

Trả lời: Quyền hạn và nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị được quy định như sau: - Là người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. - Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của hội đồng quản trị và phân công nhiệm vụ cho các thành viên hội đồng quản trị. -...

Chi tiết...

Trả lời: Theo khoản 3 Điều 3 Luật Hợp tác xã năm 2012: “Khi hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã phát triển đến trình độ cao hơn thì sẽ hình thành các doanh nghiệp của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; doanh nghiệp của hợp tác xã, liên hiệp hợp...

Chi tiết...

Trả lời: Biểu quyết trong đại hội thành viên được quy định như sau: - Các nội dung sau đây được đại hội thành viên thông qua khi có ít nhất 75% tổng số đại biểu có mặt biểu quyết tán thành: + Sửa đổi, bổ sung điều lệ; + Chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, giải thể, phá sản hợp tác...

Chi tiết...

Trả lời: Đại hội thành viên thảo luận và quyết định những nội dung sau: 1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động trong năm; báo cáo hoạt động của hội đồng quản trị và ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên; 2. Phê duyệt báo cáo tài chính, kết quả kiểm toán nội bộ; 3....

Chi tiết...

Trả lời: Điểm mới chính trong công tác triệu tập đại hội thành viên được quy định trong Luật Hợp tác xã năm 2012 như sau: - Hội đồng quản trị triệu tập đại hội bất thường khi không tổ chức được cuộc họp định kỳ sau hai lần triệu tập; - Quá 03 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính mà...

Chi tiết...

Trả lời: Đại hội thành viên gồm đại hội thành viên thường niên và đại hội thành viên bất thường. Hình thức tổ chức đại hội thành viên: Đại hội thành viên được tổ chức dưới hình thức đại hội toàn thể hoặc đại hội đại biểu. Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã...

Chi tiết...

Trả lời: Cơ cấu tổ chức hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã gồm: đại hội thành viên, hội đồng quản trị, giám đốc (tổng giám đốc) và ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên. Điểm khác nhau chủ yếu của điều này là: - Tổ chức của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã...

Chi tiết...

Trả lời: Thay đổi từ đăng ký kinh doanh hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) thành đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã cũng như đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (Nghị định số 88/2006/NĐ-CP) được thay đổi thành đăng ký doanh nghiệp (Nghị...

Chi tiết...

Trả lời: Luật Hợp tác xã năm 2003 quy định trong điều lệ của hợp tác xã phải có nội dung riêng về người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã vì cơ cấu tổ chức bộ máy của hợp tác xã có 02 hình thức, nên người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã có thể...

Chi tiết...

Trả lời: Điều lệ bao gồm những nội dung sau: - Tên gọi, địa chỉ trụ sở chính; biểu tượng (nếu có). - Mục tiêu hoạt động. - Ngành, nghề sản xuất, kinh doanh. - Đối tượng, điều kiện, thủ tục kết nạp, thủ tục chấm dứt tư cách thành viên; biện pháp xử lý đối với thành viên nợ quá hạn. - Mức độ...

Chi tiết...

Trả lời: Hội nghị thành lập hợp tác xã do sáng lập viên tổ chức. Tổ chức hội nghị thành lập hợp tác xã khi đã chuẩn bị đầy đủ các nội dung công việc và điều kiện cần thiết. Thành phần tham gia hội nghị thành lập hợp tác xã bao gồm sáng lập viên là cá...

Chi tiết...

Trả lời: Sáng lập viên hợp tác xã là cá nhân, hộ gia đình, pháp nhân tự nguyện cam kết sáng lập, tham gia thành lập hợp tác xã. Sáng lập viên liên hiệp hợp tác xã là hợp tác xã tự nguyện cam kết sáng lập, tham gia thành lập liên...

Chi tiết...

Trả lời: Tư cách thành viên, hợp tác xã thành viên bị chấm dứt trong các trường hợp sau: a) Thành viên là cá nhân chết, bị Tòa án tuyên bố là đã chết, mất tích, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị kết án phạt tù theo quy...

Chi tiết...

Trả lời: Thành viên và đơn vị thành viên có các nghĩa vụ đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã như sau: - Sử dụng sản phẩm, dịch vụ của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã theo hợp đồng dịch vụ. - Góp đủ, đúng thời hạn vốn góp đã cam kết theo quy...

Chi tiết...


Page: 12
Hỗ trợ luật doanh nghiệp
Tư vấn doanh nghiệp
Hottline:
0979 981 981
Email:
Tư vấn Đầu tư
Hottline:
0983 138 381
Email:
Hỏi đáp pháp luật