Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổng kết, đánh giá tình hình triển khai, báo...

Chi tiết...

 Thông tư 16 hướng dẫn thực hiện một số nội dung của nghị định 71

Chi tiết...

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2014. Nghị định này thay thế Nghị định số 161/2006/NĐ-CP ngày 28 tháng 12...

Chi tiết...

Thông tư này có hiệu lực sau 45 (bốn mươi năm) ngày kể từ ngày ký. Bãi bỏ các Quyết định sau:

Chi tiết...

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 12 năm 2012.

Chi tiết...

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 12 năm 2009 và thay thế Nghị định số 110/2006/NĐ-CP ngày 28 tháng 9 năm 2006 của...

Chi tiết...

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 3 năm 2010.

Chi tiết...

Thời gian đề nghị được áp dụng kể từ năm 2014

Chi tiết...

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2014. 2. Nghị định này thay thế Nghị định số 161/2006/NĐ-CP ngày 28 tháng...

Chi tiết...

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2014 

Chi tiết...

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28 tháng 12 năm 2013 

Chi tiết...

Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký ban hành. Bãi bỏ các Điều 17, 18, 19, 20 quy định tại Quy chế cho...

Chi tiết...

Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Nghị định số 48/CP ngày 05 tháng 5 năm...

Chi tiết...

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 09 tháng 9 năm 2009 và thay thế Thông tư số 01/2005/TT-BXD ngày 31 tháng 01 năm 2005 của Bộ Xây...

Chi tiết...

Nghị định có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Bãi bỏ Nghị định số 43/1999/NĐ-CP ngày 29 tháng 6 năm 1999 của...

Chi tiết...

Nghị định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo

Chi tiết...

Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Nghị định số 13-CP ngày 02 tháng 3 năm...

Chi tiết...

Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2013.

Chi tiết...

Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2007. Pháp lệnh luật sư năm 2001 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu...

Chi tiết...

QUỐC HỘI Số: 27/2008/QH12 Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 4 năm 2009; các quy định đối với mặt hàng rượu và bia có...

Chi tiết...

Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005. 

Chi tiết...

 QUỐC HỘI Số: 08/2003/QH11 Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Khóa XI, kỳ họpthứ 3 thông qua ngày...

Chi tiết...

Quốc Hội  Số: 05/1998/QH10 LUẬT THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT CỦA QUỐC HỘI SỐ 05/1998/QH10 NGÀY 20 THÁNG 05 NĂM 1998

Chi tiết...

Luật Của Quốc hội số 32/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 về Tổ chức Chính phủ

Chi tiết...

Luật số 03/2003/QH11 của Quốc hội : LUẬT KẾ TOÁN

Chi tiết...

 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản

Chi tiết...

Các khoản giảm trừ theo hướng dẫn tại Điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTC là các khoản được trừ vào thu nhập chịu thuế của cá nhân trước khi xác...

Chi tiết...

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ VÀ ĐƯỜNG SẮT 

Chi tiết...

 Luật Đầu tư Số: 59/2005/QH11, Ngày 29 tháng 11 năm 2005

Chi tiết...

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng...

Chi tiết...


Page: 12
Hỗ trợ luật doanh nghiệp
Tư vấn doanh nghiệp
Hottline:
0979 981 981
Email:
Tư vấn Đầu tư
Hottline:
0983 138 381
Email:
Hỏi đáp pháp luật