Khái niệm công ty tnhh 2 thành viên trở lên: Công ty tnhh 2 thành viên trở lên, số thành viên tối thiểu hai số thành viên tối đa là năm mươi; Thành viên công ty có thể là cá nhân hoặc tổ chức; các thành viên phải chịu trách nhiệm các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm...
Các bạn khi thành lập công ty tnhh 1 thành viên tại Hà Nội hay các tỉnh, thành phố khác như thành lập công ty tnhh tại TPHCM, thành lập công ty tnhh tại Thanh Hóa, thành lập công ty tnhh tại Hải Phòng, thành lập công ty tnhh tại Hải Dương, thành lập công ty tnhh tại Hưng Yên, thành lập công ty tnhh tại Hà Nam, thành lập công...
Công ty tnhh hai thành viên trở lên, số thành viên tối thiểu hai số thành viên tối đa là năm mươi; Thành viên công ty có thể là cá nhân hoặc tổ chức; các thành viên phải chịu trách nhiệm các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã cam kết góp vào doanh nghiệp. Công ty tnhh...

I. Khái niệm công ty tnhh một thành viên: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là một hình thức đặc biệt của công ty trách nhiệm hữu hạn. Theo quy định của pháp luật Việt Nam, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc cá nhân làm chủ sở hữu; chủ sở hữu chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các...
Xem thêm: Thủ tục thành lập công ty tnhh 2 thành viên trở lên; thủ tục thành lập công ty tnhh 1 thành viên; thủ tục thành lập công ty cổ phần.
1. Hợp đồng, giao dịch giữa công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là tổ chức với các đối tượng sau đây phải được Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên xem xét quyết định theo nguyên tắc đa số, mỗi người có một phiếu biểu quyết: 

1. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là cá nhân có Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Chủ sở hữu công ty đồng thời là Chủ tịch công ty. Chủ tịch công ty hoặc Giám đốc hoặc Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của công ty theo quy định tại Điều lệ công ty. 

1. Chủ sở hữu công ty bổ nhiệm một đến ba Kiểm soát viên với nhiệm kỳ không quá ba năm. Kiểm soát viên chịu trách nhiệm trước pháp luật và chủ sở hữu công ty về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ của mình.

1. Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty bổ nhiệm hoặc thuê Giám đốc hoặc Tổng giám đốc với nhiệm kỳ không quá năm năm để điều hành hoạt động kinh doanh hằng ngày của công ty. Giám đốc hoặc Tổng giám đốc chịu trách nhiệm trước pháp luật và Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ của mình. 

 1. Chủ sở hữu công ty chỉ được quyền rút vốn bằng cách chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ số vốn điều lệ cho tổ chức hoặc cá nhân khác; trường hợp rút một phần hoặc toàn bộ vốn đã góp ra khỏi công ty dưới hình thức khác thì phải liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty.

1. Góp vốn đầy đủ và đúng hạn như đã cam kết; trường hợp không góp đủ và đúng hạn số vốn đã cam kết thì phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty. 

Công ty tnhh 1 thành viên: - Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty); chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty. - Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành...

Các tổ chức, cá nhân trước khi thành lập công ty, các bạn tim hiểu khái niệm công ty tnhh 2 thành viên là gì? và ưu, nhược điểm của công ty tnhh 2 thành viên so với các loại hình khác thế nào? để khi lựa chon loại hình công ty cho đúng với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp.

Trường hợp Điều lệ công ty không quy định thì thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến thành viên bằng văn bản để thông qua quyết định được thực hiện theo quy định sau đây: 

Theo quy định của Luật Doanh nghiêp, khi họp Hội đồng thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, nội dung Biên bản được ghi như sau:

1. Cuộc họp Hội đồng thành viên được tiến hành khi có số thành viên dự họp đại diện ít nhất 75% vốn điều lệ; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.  

Theo Điều 67 Luật Doanh nghiệp, quy định về cơ cấu tổ chức của công ty tnhh 1 thành viên là tổ chức chủ sở hữu như sau:

1. Hội đồng thành viên nhân danh chủ sở hữu công ty tổ chức thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu công ty; 

1. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là cá nhân có Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Chủ sở hữu công ty đồng thời là Chủ tịch công ty. Chủ tịch công ty hoặc Giám đốc hoặc 

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, mô hình tổ chức quản lý của công ty tnhh 1 thành viên là tổ chức như sau: 

Thẩm quyền quyết định tăng, giảm vốn điều lệ của Hội đồng thành viên công ty tnhh 2 thành viên, nội dung tăng và các hình thức tăng như sau:

Theo Điều 50 Luật Doanh nghiệp. Triệu tập họp Hội đồng thành viên công ty tnhh 2 thành viên trở lên như sau:

Theo quy định tại Diều 41 và 42 Luật Doanh nghiệp, Quyền và nghĩa vụ của thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên gồm: 

 Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, quyền và nghĩa vụ của hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên gồm:

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc 

 Chủ tịch Hội đồng thành viên 1. Hội đồng thành viên bầu một thành viên làm Chủ tịch. Chủ tịch Hội đồng thành viên có thể kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty

Hội đồng thành viên: 1. Hội đồng thành viên gồm các thành viên, là cơ quan quyết định cao nhất của công ty. Thành viên là tổ chức chỉ định người đại diện theo uỷ quyền tham gia Hội đồng thành viên. Điều lệ công ty quy định cụ thể định kỳ họp Hội đồng thành viên, nhưng ít nhất mỗi năm phải họp một lần.  

Cơ cấu tổ chức quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên như sau: Cơ cấu tổ chức quản lý công ty: - Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là một hình thức đặc biệt của công ty trách nhiệm hữu hạn.

Công ty TNHH là loại hình phổ biến nhất ở nước ta hiện nay. Nếu bạn đang có những ý tưởng kinh doanh, nằm trong số những người muốn thành lập công ty TNHH, đang cần một nhà tư vấn đảm bảo làm thủ tục nhanh chóng, chuyên nghiệp và tận tình với khách hàng, thì hãy đến với Luật COVINA. Dịch vụ thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên của Luật...
Luật COVINA cung cấp dịch vụ thành lập công ty TNHH một thành viên trọn gói, có dịch vụ tư vấn miễn phí các vấn đề có liên quan đến thủ tục thành lập công ty TNHH một thành viên, cung cấp miễn phí các văn bản pháp luật có liên quan đến thủ tục thành lập công ty TNHH một thành viên, đại diện cho khách hàng làm việc với cơ quan...

Hỗ trợ luật doanh nghiệp
Tư vấn doanh nghiệp
Hottline:
0979 981 981
Email:
Tư vấn Đầu tư
Hottline:
0983 138 381
Email:
Hỏi đáp pháp luật