Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 

Chi tiết...

Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021. Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 hết hiệu lực kể từ ngày...

Chi tiết...

 Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2018.

Chi tiết...

Luật cư trú số 81/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006 của Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2007, được sửa đổi, bổ sung bởi: Luật số...

Chi tiết...

Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 10 năm 2009.

Chi tiết...

Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2007.

Chi tiết...

Bộ luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2016. Bộ luật hình sự số 15/1999/QH10 và Luật số 37/2009/QH12 sửa đổi, bổ sung một số...

Chi tiết...

Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2015. Luật kinh doanh bất động sản số 63/2006/QH11 hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Luật...

Chi tiết...

1. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2015. 2. Luật đầu tư số 59/2005/QH11 và Nghị quyết số 49/2010/QH12 của Quốc hội về dự án...

Chi tiết...

Bộ luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 05 năm 2013. Bộ luật lao động ngày 23 tháng 6 năm 1994, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều...

Chi tiết...

1. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2016, trừ quy định tại điểm b khoản 1 và khoản 2 Điều 2 của Luật này thì có...

Chi tiết...

Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2013. Luật thuế thu nhập cá nhân 2007

Chi tiết...

 1. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2009. 2. Bãi bỏ các văn bản, quy định sau đây: a) Pháp lệnh thuế...

Chi tiết...

1. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2009. 2. Bãi bỏ các văn bản, quy định sau đây: a) Pháp lệnh thuế thu...

Chi tiết...

Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2012.

Chi tiết...

1. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2010. 2. Pháp lệnh cán bộ, công chức ngày 26 tháng 02 năm 1998; Phá...

Chi tiết...

Bộ luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 05 năm 2013. Bộ luật lao động ngày 23 tháng 6 năm 1994, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều...

Chi tiết...

1. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2007; riêng đối với bảo hiểm xã hội tự nguyện thì từ ngày 01 tháng...

Chi tiết...

1. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2016, trừ quy định tại điểm b khoản 1 và khoản 2 Điều 2 của Luật này thì có...

Chi tiết...

Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2015. Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 và Luật sửa đổi,...

Chi tiết...

Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2014.  Chính phủ quy định chi tiết các điều, khoản được giao trong Luật.

Chi tiết...

Luật này có hiệu lực kể từ ngày 04 tháng 10 năm 2001. Những quy định trước đây trái với Luật này đều bãi bỏ.

Chi tiết...

Luật này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2006.

Chi tiết...

Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2013.

Chi tiết...

Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2015.

Chi tiết...

Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2011.

Chi tiết...

Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 8 năm 2003. 

Chi tiết...

 Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2014.

Chi tiết...

Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2013 

Chi tiết...

Luật này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2011.

Chi tiết...


Page: 123
Hỗ trợ luật doanh nghiệp
Tư vấn doanh nghiệp
Hottline:
0979 981 981
Email:
Tư vấn Đầu tư
Hottline:
0983 138 381
Email:
Hỏi đáp pháp luật