Thay đổi người đại diện trước pháp luật của công ty là điều rất quan trọng của doanh nghiệp, làm sao để lựa chọn được người thay mặt công ty chịu trách nhiệm trước pháp luật về các vấn đề phát sinh không lường trước, khi hoạt động của công ty. Vì vậy để nhanh chóng thay đổi người đại diện trước pháp luật và ổn định tổ chức sản xuất, kinh doanh cho công ty. Công ty Tư Vấn COVINA gửi...

Chi tiết...

Theo quy định của pháp luật, thì chức danh của người đại diên trước pháp luật của doanh nghiệp có thể là Giám đốc, Tổng giám đốc, Chủ tịch hội đồng quản trị, Chủ tịch hội đồng thành viên, Chủ tịch, CTHĐQT kiêm Giám đốc, CTHĐTV kiêm Giám đốc….Trong quá trình kinh doanh của công ty do yêu cầu thực tiễn và cơ cấu của công ty thay đổi, thì dẫn đến việc thay...

Chi tiết...

1. Hội đồng thành viên bầu một thành viên làm Chủ tịch. Chủ tịch Hội đồng thành viên có thể kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty. 

Chi tiết...

1. Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty là người điều hành hoạt động kinh doanh hằng ngày của công ty, chịu trách nhiệm trước Hội đồng thành viên về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ của mình.  

Chi tiết...

1. Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty bổ nhiệm hoặc thuê Giám đốc hoặc Tổng giám đốc với nhiệm kỳ không quá năm năm để điều hành hoạt động kinh doanh hằng ngày của công ty. Giám đốc hoặc Tổng giám đốc chịu trách nhiệm trước pháp luật và Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ của mình. 

Chi tiết...

Quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu công ty  1. Chủ sở hữu công ty là tổ chức có các quyền sau đây:

Chi tiết...

1. Chủ tịch công ty nhân danh chủ sở hữu tổ chức thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu công ty; có quyền nhân danh công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công ty; chịu trách nhiệm trước pháp luật và chủ sở hữu công ty về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo quy định của Luật này và pháp luật có liên quan 

Chi tiết...

1. Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp Hội đồng quản trị bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị thì Chủ tịch được bầu trong số thành viên Hội đồng quản trị. Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty nếu Điều lệ công ty không có quy định khác. 

Chi tiết...


Hỗ trợ luật doanh nghiệp
Tư vấn doanh nghiệp
Hottline:
0979 981 981
Email:
Tư vấn Đầu tư
Hottline:
0983 138 381
Email:
Hỏi đáp pháp luật