Dịch vụ bảo vệ là loại hình kinh doanh có điều kiện, vì vậy bạn muốn đăng ký kinh doanh dịch vụ bảo vệ trước tiên phải đáp ứng những điều kiện theo quy định của pháp luật về vốn pháp định, điều kiện của người quản lý, giám đốc…Công ty Luật COVINA chuyên tư vấn thủ tục, hồ sơ thành lập công ty dịch vụ bảo vệ, với đội ngũ Luật sư có chuyên môn sẽ giúp bạn giải quyết những...
Theo quy định của pháp luật về kinh doanh dịch vụ bảo vệ, khi thành lập công ty có ngành nghề kinh doanh dịch vụ bảo vệ, điều kiện để được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngành nghề dịch vụ bảo vệ thì phải có vốn pháp định. 
Theo Điều 24 của Nghị định 25 Chính Phủ hướng dẫn quản lý, sử dụng công cụ bảo vệ của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bảo vệ như sau:

Theo quy định tại Điều 22 của Nghị định 25 Chính phủ, hướng đẫn thủ tục cấp giấy phép vận chuyển công cụ hỗ trợ như sau: 

Theo quy định tại Điều 21 của Nghị định 25 Chính phủ, hướng đẫn thủ tục cấp giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ dịch vụ bảo vệ như sau:

 Theo quy định của Điều 20 Nghị định số 25 của Chính phủ, quy định thủ tục xin cấp giấy phép mua công cụ hỗ trợ như sau:

Theo quy định tại Điều 19 của Nghị đinh số 25 của Chính Phủ quy định, Những đối tương được trang bị, xin phép mua và cấp phép sử dụng công cụ hỗ trợ như sau:

 1. Việc thành lập, đăng ký kinh doanh dịch vụ bảo vệ phải thực hiện theo đúng quy định của Nghị định này và các quy định khác của pháp luật có liên quan. Tên gọi của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bảo vệ phải thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về doanh nghiệp và trong đó phải có cụm từ "dịch vụ bảo vệ".

1. Tổ chức, cá nhân mà Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật khác cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp. 

1. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bảo vệ. 

1. Chấp hành đúng các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo vệ. 

1. Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bảo vệ được trang bị công cụ hỗ trợ để thực hiện nhiệm vụ theo quy định.

1. Tổ chức, hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo vệ trái với quy định của Nghị định này và các quy định của pháp luật khác có liên quan.  

Doanh nghiệp trong nước và nước ngoài đều được phép thành lập doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ vảo vệ, và điều kiện đối với doanh nghiệp trong nước và nước ngoài để xin phép kinh doanh dịch vụ bảo vệ như sau:

Khi xin giấy phép hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo vệ, doanh nghiệp phải đáp ứng những điều kiện về trụ sở chính của doanh nghiệp như sau:

Khi xin giấy phép hoạt đông kinh doanh dịch vụ bảo vệ, thì người quản lý và giám đốc phải đáp ứng đủ điều kiện và tieu chuẩn như sau;

Khi tuyển lao động làm việc cho công ty dịch vụ bảo vệ, nhân viên bảo vệ phải đáp ứng những tiêu chuẩn sau:

1. Chậm nhất là mười ngày trước khi bắt đầu hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo vệ, người đứng đầu doanh nghiệp phải thông báo bằng văn bản cho Công an cấp tỉnh biết nơi đặt trụ sở, địa bàn và thời gian bắt đầu hoạt động, đồng thời phải sao gửi kèm theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và danh sách những người trong ban lãnh đạo, người quản lý và người giữ các chức vụ chủ chốt của doanh nghiệp kinh...

Các cơ quan có trách nhiệm quản lý, đối với công ty đăng ký kinh doanh hoạt động ngành, nghề dịch vụ bảo vệ như sau:


Hỗ trợ luật doanh nghiệp
Tư vấn doanh nghiệp
Hottline:
0979 981 981
Email:
Tư vấn Đầu tư
Hottline:
0983 138 381
Email:
Hỏi đáp pháp luật