Khái niệm công ty tnhh 2 thành viên trở lên: Công ty tnhh 2 thành viên trở lên, số thành viên tối thiểu hai số thành viên tối đa là năm mươi; Thành viên công ty có thể là cá nhân hoặc tổ chức; các thành viên phải chịu trách nhiệm các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm...
Xem thêm: Thủ tục thành lập công ty tnhh 2 thành viên trở lên; thủ tục thành lập công ty tnhh 1 thành viên; thủ tục thành lập công ty cổ phần.
Các tổ chức, cá nhân trước khi thành lập công ty, các bạn tim hiểu khái niệm công ty tnhh 2 thành viên là gì? và ưu, nhược điểm của công ty tnhh 2 thành viên so với các loại hình khác thế nào? để khi lựa chon loại hình công ty cho đúng với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp.

Trường hợp Điều lệ công ty không quy định thì thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến thành viên bằng văn bản để thông qua quyết định được thực hiện theo quy định sau đây: 

Theo quy định của Luật Doanh nghiêp, khi họp Hội đồng thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, nội dung Biên bản được ghi như sau:

1. Cuộc họp Hội đồng thành viên được tiến hành khi có số thành viên dự họp đại diện ít nhất 75% vốn điều lệ; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.  

Thẩm quyền quyết định tăng, giảm vốn điều lệ của Hội đồng thành viên công ty tnhh 2 thành viên, nội dung tăng và các hình thức tăng như sau:

Theo Điều 50 Luật Doanh nghiệp. Triệu tập họp Hội đồng thành viên công ty tnhh 2 thành viên trở lên như sau:

Theo quy định tại Diều 41 và 42 Luật Doanh nghiệp, Quyền và nghĩa vụ của thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên gồm: 

 Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, quyền và nghĩa vụ của hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên gồm:

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc 

 Chủ tịch Hội đồng thành viên 1. Hội đồng thành viên bầu một thành viên làm Chủ tịch. Chủ tịch Hội đồng thành viên có thể kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty

Hội đồng thành viên: 1. Hội đồng thành viên gồm các thành viên, là cơ quan quyết định cao nhất của công ty. Thành viên là tổ chức chỉ định người đại diện theo uỷ quyền tham gia Hội đồng thành viên. Điều lệ công ty quy định cụ thể định kỳ họp Hội đồng thành viên, nhưng ít nhất mỗi năm phải họp một lần.  

Cơ cấu tổ chức quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên như sau: Cơ cấu tổ chức quản lý công ty: - Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.


Hỗ trợ luật doanh nghiệp
Tư vấn doanh nghiệp
Hottline:
0979 981 981
Email:
Tư vấn Đầu tư
Hottline:
0983 138 381
Email:
Hỏi đáp pháp luật