Cập nhật lúc: 5/12/2020 12:09:24 PM

Mẫu Biên bản họp của Hội đồng thành viên

Xem thêm dịch vụ doanh nghiệp: Thay đi ni dung đăng ký công ty; Bổ sung ngành nghề kinh doanhTăng vốn điều lệ công ty;Thay đổi trụ sở chính công tyThay đổi tên công tyThủ tục thành lập công ty cổ phần;Thủ tục thành lập công ty tnhh. 


Mẫu Biên bản họp của Hội đồng thành viên công ty tnhh 2 thành viên trở lên:

CÔNG TY TNHH................
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:...../BB

                  ........, ngày....tháng.....năm 20...

 

 

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

CÔNG TY TNHH...................................

(V/v:...............................................................)

I. Thời gian và địa điểm

1. Thời gian:..........h, ngày.....tháng.....năm 20......

2. Địa điểm: ..............................................................................................................

II. Thành phần tham dự:

1.Ông: NGUYỄN VĂN A góp ......................  đồng, chiếm ......% tổng vốn điều lệ công ty.

(Giấy chứng nhận vốn góp số: ....../CNVG cấp ngày ..../...../20.....);

2.Ông: TRƯỜNG VĂN B góp ......................  đồng, chiếm ......% tổng vốn điều lệ công ty.

(Giấy chứng nhận vốn góp số: ....../CNVG cấp ngày ..../...../20.....);
3...........................................................................................................................

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết ......... phiếu tương ứng 100% vốn điều lệ.

III. Bầu chủ toạ và thư ký:

- Chủ toạ: ..................- Chủ tịch Hội đồng thành viên.

- Thư ký: .........................

Ông: Nguyễn Văn Kiên tuyên bố cuộc họp Hội đồng thành viên đủ điều kiện tiến hành cuộc họp.

A. Lấy ý kiến thông qua các nội dung:

1. (Ghi nội dung cuộc họp) như sau:

.............................................................................................................
.............................................................................................................
.........................................................................................................

(Lưu ý: Về biểu quyết nội dung của cuộc họp, cuộc họp có bao nhiêu nội dung thì biểu quyết từng nội dung một)
Biểu quyết nội dung của của cuộc họp:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: .......phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết, đại diện 100% tổng số vốn góp

- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0%

- Tán thành: Tổng số phiếu tán thành ........ /....... phiếu, đạt 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết, đại diện 100% tổng số vốn góp.

- Không tán thành: 0 %

- Không có ý kiến: 0 %

Như Vậy, Hội đồng thành viên đã thông nhất 100% số phiếu biểu quyết tán thành nội dung trên.

2. Sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty theo quy định của pháp luật:

(Trong trường hợp họp có sửa đổi điều lệ công ty, ghi cụ thể điều và nội dung cần sửa trong điều lệ)

Biểu quyết nội dung sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty :

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: ...... phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết, đại diện 100% tổng số vốn góp

- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0%

- Tán thành: Tổng số phiếu tán thành ........ /......  phiếu, đạt 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết, đại diện 100% tổng số vốn góp.

- Không tán thành: 0 %

- Không có ý kiến: 0 %

Như Vậy, Hội đồng thành viên đã thông nhất 100% số phiếu biểu quyết tán thành nội dung trên.

B. Các quyết định được thông qua:

Được sự nhất trí của thành viên dự họp đại diện cho 100 % vốn điều lệ của Công ty, Hội đồng thành viên quyết định thông qua các nội dung:
(Ghi các nội dung cuộc họp đã được thông qua)

- ...................................................;

- Sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty.

C .Thời điểm thực hiện:...../...../ 2020.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11 giờ cùng ngày.

Biên bản này được lập thành 04(bốn) bản có nội dung và giá trị như nhau, mỗi thành viên giữ một bản, 01 bản gửi cơ quan có thẩm quyền, 01 bản lưu hồ sơ tại văn phòng công ty.

Biên bản từng người tự đọc lại và nhất trí với các bội dung như trên.

Chủ tọa

 

 

 

 

NGUYỄN VĂN A

Thư ký

 

 

 

 

TRƯỜNG VĂN B

 Căn cứ pháp lý thành lập công ty và bổ sung ngành nghề kinh doanh:

1. Luật Doanh nghiệp 2014; có hiệu lực ngày 01 tháng 07 năm 2015;

2. Luật đầu tư 2014; có hiệu lực ngày 01 tháng 07 năm 2015;

3. Nghị định số: 78-CP; về Đăng ký kinh doanh; có hiệu lực ngày 01 tháng 11 năm 2015;

4. Nghị định 108/2018/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 78/2015 về đăng ký doanh nghiệp;

5. Thông tư số: 02/2018/TT-BKHĐT;Hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp;

6. Quyết định 27/2018-ttg về Hệ thống ngành kinh tề của Việt Nam; thay thế Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg 23/01/2007và Quyết định 337/QĐ-BKHĐT ngày 10/04/2007;

 
Qúy khách cần tư vấn luật doanh nghiệp xin liên hệ địa chỉ:

CÔNG TY TƯ VẤN DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

Đ/C: P-2911-G3, KĐT Vinhomes Green Bay, Đại Lộ Thăng Long, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Đ/C: Số 6, Ngách 121, Ngõ Thái Thịnh 1, Thái Thịnh, Đống Đa , Hà Nội.

Đ/C: Số 11/44, Phan Bội Châu, phường Tân Sơn, TP. Thanh Hóa, Thanh Hóa.

Đ/C: Số 15, đường Trần Phú, phường Quang Trung, Phú lý, Hà Nam.

Đ/C: Số 68, Chùa Chuông, phường Hiến Nam, TP. Hưng Yên, Hưng Yên .

Đ/C: Số 802, Lý Chính Thắng, Quận 3, TP HCM.

Luật sư tư vấn miễn phí: 0979 981 981 - 0983 138 381


Website:  
www.thanhlapdoanhnghiep.pro.vn


Các hỏi đáp khác

Hỗ trợ luật doanh nghiệp
Tư vấn doanh nghiệp
Hottline:
0979 981 981
Email:
Tư vấn Đầu tư
Hottline:
0983 138 381
Email:
Hỏi đáp pháp luật