Dự thảo: LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT ĐẦU TƯ VÀ LUẬT DOANH NGHIỆP Xem thêm: Luật Doanh nghiệp 2014

Chi tiết...

Dự thảo: LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT ĐẦU TƯ VÀ LUẬT DOANH NGHIỆP Xem thêm: Luật Doanh nghiệp 2014

Chi tiết...

Dự thảo: LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT ĐẦU TƯ VÀ LUẬT DOANH NGHIỆP Xem thêm: Luật Doanh nghiệp 2014

Chi tiết...

Dự thảo: LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT ĐẦU TƯ VÀ LUẬT DOANH NGHIỆP Xem thêm: Luật Doanh nghiệp 2014

Chi tiết...

Dự thảo: LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT ĐẦU TƯ VÀ LUẬT DOANH NGHIỆP Xem thêm: Luật Doanh nghiệp 2014

Chi tiết...

Dự thảo: LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT ĐẦU TƯ VÀ LUẬT DOANH NGHIỆP Xem thêm: Luật Doanh nghiệp 2014

Chi tiết...

Dự thảo: LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT ĐẦU TƯ VÀ LUẬT DOANH NGHIỆP Xem thêm: Luật Doanh nghiệp 2014

Chi tiết...

Dự thảo: LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT ĐẦU TƯ VÀ LUẬT DOANH NGHIỆP Xem thêm: Luật Doanh nghiệp 2014

Chi tiết...

Dự thảo: LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT ĐẦU TƯ VÀ LUẬT DOANH NGHIỆP Xem thêm: Luật Doanh nghiệp 2014

Chi tiết...

Dự thảo: LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT ĐẦU TƯ VÀ LUẬT DOANH NGHIỆP Xem thêm: Luật Doanh nghiệp 2014

Chi tiết...

Dự thảo: LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT ĐẦU TƯ VÀ LUẬT DOANH NGHIỆP Xem thêm: Luật Doanh nghiệp 2014  

Chi tiết...

Dự thảo: LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT ĐẦU TƯ VÀ LUẬT DOANH NGHIỆP Xem thêm: Luật Doanh nghiệp 2014

Chi tiết...

Dự thảo: LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT ĐẦU TƯ VÀ LUẬT DOANH NGHIỆP Xem thêm: Luật Doanh nghiệp 2014

Chi tiết...

Dự thảo: LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT ĐẦU TƯ VÀ LUẬT DOANH NGHIỆP Xem thêm: Luật Doanh nghiệp 2014

Chi tiết...

Dự thảo: LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT ĐẦU TƯ VÀ LUẬT DOANH NGHIỆP Xem thêm: Luật Doanh nghiệp 2014

Chi tiết...

Dự thảo: LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT ĐẦU TƯ VÀ LUẬT DOANH NGHIỆP Xem thêm: Luật Doanh nghiệp 2014

Chi tiết...

Dự thảo: LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT ĐẦU TƯ VÀ LUẬT DOANH NGHIỆP Xem thêm: Luật Doanh nghiệp 2014

Chi tiết...

 Dự thảo: LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT ĐẦU TƯ VÀ LUẬT DOANH NGHIỆP Xem thêm: Luật Doanh nghiệp 2014

Chi tiết...

Dự thảo: LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT ĐẦU TƯ VÀ LUẬT DOANH NGHIỆP Xem thêm: Luật Doanh nghiệp 2014

Chi tiết...

Dự thảo: LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT ĐẦU TƯ VÀ LUẬT DOANH NGHIỆP Xem thêm: Luật Doanh nghiệp 2014

Chi tiết...

Luật doanh nghiệp 2014 có hiệu lực ngày 01 tháng 07 năm 2015.

Chi tiết...

Phụ lục I-1 kèm theo Thông tư 02/2019/BKHĐT,  Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp Doanh nghiệp tư nhân. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11 tháng 3 năm 2019. Xem thêm: Thủ tục thành lập công ty cổ phần; thủ tục thành lập công ty tnhh 1 thành viên; Thủ tục thành lập công ty tnhh 2 thành viên;

Chi tiết...

Phụ lục I-2 kèm theo Thông tư 02/2019/BKHĐT,  Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp Công ty tnhh một thành viên. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11 tháng 3 năm 2019. Xem thêm: Thủ tục thành lập công ty cổ phần; thủ tục thành lập công ty tnhh 1 thành viên; Thủ tục thành lập công ty tnhh 2 thành viên;

Chi tiết...

Phụ lục I-3 kèm theo Thông tư 02/2019/BKHĐT,  Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp Công ty tnhh hai thành viên trở lên. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11 tháng 3 năm 2019. Xem thêm: Thủ tục thành lập công ty cổ phần; thủ tục thành lập công ty tnhh 1 thành viên; Thủ tục thành lập công ty tnhh 2 thành viên;

Chi tiết...

Phụ lục I-4 kèm theo Thông tư 02/2019/BKHĐT,  Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11 tháng 3 năm 2019. Xem thêm: Thủ tục thành lập công ty cổ phần; thủ tục thành lập công ty tnhh 1 thành viên; Thủ tục thành lập công ty tnhh 2 thành viên;

Chi tiết...

Phụ lục I-5 kèm theo Thông tư 02/2019/BKHĐT, Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp công ty hợp danh. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11 tháng 3 năm 2019. Xem thêm: Thủ tục thành lập công ty cổ phần; thủ tục thành lập công ty tnhh 1 thành viên; Thủ tục thành lập công ty tnhh 2 thành viên;

Chi tiết...

Phụ lục I-6 kèm theo Thông tư 02/2019/BKHĐT, Danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11 tháng 3 năm 2019. Xem thêm: Thủ tục thành lập công ty cổ phần; thủ tục thành lập công ty tnhh 1 thành viên; Thủ tục thành lập công ty tnhh 2 thành...

Chi tiết...

Phụ lục I-7 kèm theo Thông tư 02/2019/BKHĐT,  Danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11 tháng 3 năm 2019. Xem thêm: Thủ tục thành lập công ty cổ phần; thủ tục thành lập công ty tnhh 1 thành viên; Thủ tục thành lập công ty tnhh 2 thành viên;

Chi tiết...

Phụ lục I-8 kèm theo Thông tư 02/2019/BKHĐT,  Danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11 tháng 3 năm 2019. Xem thêm: Thủ tục thành lập công ty cổ phần; thủ tục thành lập công ty tnhh 1 thành viên; Thủ tục thành lập công ty tnhh 2 thành viên;

Chi tiết...

Phụ lục I-9 kèm theo Thông tư 02/2019/BKHĐT, Danh sách thành viên công ty hợp danh. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11 tháng 3 năm 2019. Xem thêm: Thủ tục thành lập công ty cổ phần; thủ tục thành lập công ty tnhh 1 thành viên; Thủ tục thành lập công ty tnhh 2 thành viên;

Chi tiết...


Hỗ trợ luật doanh nghiệp
Tư vấn doanh nghiệp
Hottline:
0979 981 981
Email:
Tư vấn Đầu tư
Hottline:
0983 138 381
Email:
Hỏi đáp pháp luật