Cập nhật lúc: 4/18/2020 8:48:55 PM

Mẫu Biên bản họp đại hội đồng cổ đông

Xem thêm dịch vụ doanh nghiệp: Thay đi ni dung đăng ký công ty; Bổ sung ngành nghề kinh doanh; Tăng vốn điều lệ công ty; Thay đổi trụ sở chính công ty; Thay đổi tên công ty; Thủ tục thành lập công ty cổ phần; Thủ tục thành lập công ty tnhh;

Mẫu Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông tham khảo:

CÔNG TY CỔ PHẦN ..................

------------------

Số:......./BB-..........

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                           .........., ngày .... tháng .... năm .......

 

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN ...............................

 (Về việc: .....................................)

Hôm nay., ngày....... tháng ...... năm ........, tại trụ sở CÔNG TY CỔ PHẦN .........................

MSDN: ‎‎...................

Địa chỉ: ..........................................................................

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

Đại hội đồng cổ đông gồm:

(Ghi thông tin các cổ đông dự họp, số cổ phần và tỉ lệ)

Số lượng cổ đông tham dự: ..../.....

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: ................... cổ phần đạt tỉ lệ ..........%.

 II. BẦU CHỦ TỌA VÀ THƯ KÝ PHIÊN HỌP

- Chủ tọa Ông: ........................ là Chủ tịch hội đồng quản trị.

- Thư ký Bà: ............................

Ông(bà)........................ tuyên bố cuộc họp đại hội đồng cổ đông đủ điều kiện để tiến hành cuộc họp.

III. NỘI DUNG CUỘC HỌP

1.      Thay đổi vốn điều lệ công ty:

.....................................................................................................................................

2.      Thay đổi ngành, nghề kinh doanh:

.....................................................................................................................................

Biểu quyết về nội dung thay đổi ngành, nghề kinh doanh của công ty:

- Tổng số phiếu hợp lệ: .............. phiếu

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

- Tổng số phiếu tán thành là: ............. tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không tán thành: 00 (Không)

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 00 (Không)

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông công ty đã thống nhất 100% về việc thay đổi nội dung như trên.

3. Bổ sung, sửa đổi những nội dung thay đổi vào điều lệ công ty theo quy định của pháp luật.

Biểu quyết về nội dung sửa đổi điều lệ của công ty:

- Tổng số phiếu hợp lệ: .............. phiếu

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

- Tổng số phiếu tán thành là: ............ tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không tán thành: 00 (Không)

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 00 (Không)

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông công ty đã thống nhất 100% về việc thay đổi nội dung như trên.

IV.CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC THÔNG QUA

- Thay đổi vốn điều lệ công ty .

- Thay đổi ngành, nghề kinh doanh.

- Sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty.

V. Thời điểm thực hiện: ........../.........../...........

Biên bản này được các cổ đông thông qua ngày ...../...../..... và được lập thành 02(Hai) bản có giá trị pháp lý như nhau.

Chủ tọa

 

..................

Thư ký

 

.................

 
Căn cứ pháp lý thành lập công ty và bổ sung ngành nghề kinh doanh:

1. Luật Doanh nghiệp 2014; có hiệu lực ngày 01 tháng 07 năm 2015;

2. Luật đầu tư 2014; có hiệu lực ngày 01 tháng 07 năm 2015;

3. Nghị định số: 78-CP; về Đăng ký kinh doanh; có hiệu lực ngày 01 tháng 11 năm 2015;

4. Nghị định 108/2018/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 78/2015 về đăng ký doanh nghiệp;

5. Thông tư số: 02/2018/TT-BKHĐT;Hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp;

6. Quyết định 27/2018-ttg về Hệ thống ngành kinh tề của Việt Nam; thay thế Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg 23/01/2007và Quyết định 337/QĐ-BKHĐT ngày 10/04/2007;

 
Qúy khách cần tư vấn luật doanh nghiệp xin liên hệ địa chỉ:

CÔNG TY TƯ VẤN DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

Đ/C: P-2911-G3, KĐT Vinhomes Green Bay, Đại Lộ Thăng Long, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Đ/C: Số 6, Ngách 121, Ngõ Thái Thịnh 1, Thái Thịnh, Đống Đa , Hà Nội.

Đ/C: Số 11/44, Phan Bội Châu, phường Tân Sơn, TP. Thanh Hóa, Thanh Hóa.

Đ/C: Số 15, đường Trần Phú, phường Quang Trung, Phú lý, Hà Nam.

Đ/C: Số 68, Chùa Chuông, phường Hiến Nam, TP. Hưng Yên, Hưng Yên .

Đ/C: Số 802, Lý Chính Thắng, Quận 3, TP HCM.

Luật sư tư vấn miễn phí: 0979 981 981 - 0983 138 381


Website:  
www.thanhlapdoanhnghiep.pro.vn


Các hỏi đáp khác

Hỗ trợ luật doanh nghiệp
Tư vấn doanh nghiệp
Hottline:
0979 981 981
Email:
Tư vấn Đầu tư
Hottline:
0983 138 381
Email:
Hỏi đáp pháp luật