1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 20 tháng 10 năm 2022. 2. Tài khoản do Cổng dịch vụ công quốc gia, Hệ thống thông tin giải quyết...

Chi tiết...

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 và thay thế Nghị định số 50/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2016 của Chính phủ quy...

Chi tiết...

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 10 tháng 01 năm 2021 và thay thế Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2014 của Chính...

Chi tiết...

 Hiệu lực từ ngày 01/05/2021

Chi tiết...

1. Nghị định số 01/2021/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 04 tháng 01 năm 2021. 2. Nghị định này thay thế Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2015...

Chi tiết...

Nghị định số 122/2020/NĐ-CP Quy định về phối hợp, liên thông thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, khai...

Chi tiết...

QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ...

Chi tiết...

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2015. 2. Nghị định này thay thế Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng...

Chi tiết...

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/09/2015 về Đăng ký doanh nghiệp Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày...

Chi tiết...

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký ban hành và thay thế Nghị định số 56/2009/NĐ-CPngày 30 tháng 6 năm 2009 của Chính...

Chi tiết...

PHỤ LỤC I (Ban hành kèm theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ)  

Chi tiết...

PHỤ LỤC II NỘI DUNG HỆ THỐNG NGÀNH KINH TẾ VIỆT NAM (Ban hành kèm theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ)  ...

Chi tiết...

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2016; bãi bỏ Nghị định số 52/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2008...

Chi tiết...

 Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2014 và thay thế Thông tư số 05/2005/TT-BKH ngày 15 tháng...

Chi tiết...

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2014.

Chi tiết...

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 03 tháng 3 năm 2017

Chi tiết...

 Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 10 năm 2017.

Chi tiết...

 Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2017

Chi tiết...

 Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2017

Chi tiết...

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 3 năm 2017

Chi tiết...

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 13 tháng 8 năm 2014.

Chi tiết...

 1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06 tháng 4 năm 2015. 2. Bãi bỏ các quy định về Tổ quản lý, thanh lý tài...

Chi tiết...

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2016. 2. Bãi bỏ các quy định tại Điều 82, 89 và 92 Nghị định số 08/...

Chi tiết...

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2016.

Chi tiết...

 1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2016. 2. Nghị định này bãi bỏ các quy định về triển lãm...

Chi tiết...

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2015. 2. Nghị định này thay thế Nghị định số 12/2002/NĐ-CP ngày 22 tháng...

Chi tiết...

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2016.

Chi tiết...

1. Trong thời hạn tối đa là 02 (hai) năm, kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực, các tổ chức đánh giá kỹ năng nghề đã được cấp giấy chứng...

Chi tiết...

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2016. 2. Nội dung quy định về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động tại các...

Chi tiết...

 Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2016.

Chi tiết...


Page: 123456
Hỗ trợ luật doanh nghiệp
Tư vấn doanh nghiệp
Hottline:
0979 981 981
Email:
Tư vấn Đầu tư
Hottline:
0983 138 381
Email:
Hỏi đáp pháp luật