Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2012.

Chi tiết...

Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2011. 

Chi tiết...

Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2014.

Chi tiết...

Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2013.

Chi tiết...

Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2013.

Chi tiết...

Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 07 năm 2007. Bãi bỏ các quy định về quản lý thuế trong các luật, pháp lệnh...

Chi tiết...

Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 07 năm 2006.

Chi tiết...

Luật này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2006. Pháp lệnh du lịch ngày 08 tháng 02 năm 1999 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này...

Chi tiết...

Luật này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 9 năm 1993. Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá IX, kỳ...

Chi tiết...

Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2004. Pháp lệnh kế toán và thống kê ngày 10 tháng 5 năm 1988...

Chi tiết...

Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 10 năm 2005. Các quy định trước đây trái với Luật này đều bãi bỏ. 

Chi tiết...

Luật này có hiệu lực từ ngày công bố. Luật này thay thế Luật bầu cử đại biểu Quốc hội đã được Quốc hội thông qua ngày 15 tháng 4 năm...

Chi tiết...

 Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2011. Pháp lệnh vệ sinh an toàn thực phẩm số 12/2003/PL-UBTVQH11 hết hiệu lực kể...

Chi tiết...

Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 14 tháng 11 năm 2008.

Chi tiết...

 Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2014.

Chi tiết...

 Luật số 23/2012/QH13 của Quốc hội : Luật Hợp tác xã (thay thế Luật Hợp tác xã năm 2003);  Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày...

Chi tiết...

Ngày 10-12-2003, Chủ tịch nước Trần Ðức Lương đã ký lệnh công bố Luật Hợp tác xã, đã được Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ 4, thông...

Chi tiết...

Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá IX, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 20 tháng 3 năm 1996(thủ tục thành...

Chi tiết...

 Ngày 30 tháng 12 năm 1993 tại kỳ họp khóa IX Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành Luật Phá sản doanh nghiệp số 30-L/CTN...

Chi tiết...

Luật số 44/2005/QH11 của Quốc hội : Luật du lịch 

Chi tiết...

 Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2009

Chi tiết...

 Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2000 

Chi tiết...

Luật này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 9 năm 1993 

Chi tiết...

LUẬT GIÁO DỤC CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỐ 38/2005/QH11 NGÀY 14 THÁNG 6 NĂM 2005 

Chi tiết...

 Luật số 78/2006/QH11 của Quốc hội : Luật Quản lý thuế

Chi tiết...

QUỐC HỘI; Luật số: 34/2005/QH11

Chi tiết...

BỘ LUẬT HÌNH SỰ CỦA NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỐ 15/1999/QH10 

Chi tiết...

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng...

Chi tiết...

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng...

Chi tiết...

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng...

Chi tiết...


Page: 123
Hỗ trợ luật doanh nghiệp
Tư vấn doanh nghiệp
Hottline:
0979 981 981
Email:
Tư vấn Đầu tư
Hottline:
0983 138 381
Email:
Hỏi đáp pháp luật