Cập nhật lúc: 12/13/2013 11:12:04 PM

Thủ tục chia công ty cổ phần

Bạn đang tim hiểu thủ tục chia công ty cổ phần? Các bạn đang gặp khó khăn với thủ tục, hồ sơ chia công ty cổ phần? bạn đang tìm cho mình đơn vị tư vấn chia công ty cổ phần? Công ty Luật COVINA gửi tới bạn quy trình và thủ tục chia công ty cổ phần, giúp các bạn tiết kiệm thời gian và chi phí thấp nhất, các bước thực hiện như sau: 

I. Các bước để chia công ty cổ phần

Bước 1. Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty bị chia thông qua quyết định chia công ty theo quy định pháp luật và Điều lệ công ty; Quyết định chia công ty phải được gửi đến tất cả các chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày thông qua quyết định;

Bước 2. Tiến hành làm thủ tục đăng ký công ty mới được chia tại SKH&ĐT; Các thành viên của các công ty mới được thành lập thông qua Điều lệ, bầu hoặc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc;

Bước 3. Công ty bị chia chấm dứt tồn tại sau khi các công ty mới được đăng ký kinh doanh. Các công ty mới phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của công ty bị chia hoặc thoả thuận với chủ nợ, khách hàng và người lao động để một trong số các công ty đó thực hiện các nghĩa vụ này;

II.Thành phần hồ sơ chia công ty cổ phần

1. Quyết định chia công ty cổ phần đối với công ty bị chia;

2. Biên bản họp đại hội đồng cổ đông về việc chia công ty;

3. Bản sao đăng ký kinh doanh của công ty bị chia;

4. Dự thảo điều lệ của công ty được chia;

5. Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh của công ty được chia;

6. Danh sách cổ đông của công ty được chia;

7. Bản sao giấy tờ chứng thực của các cổ đông công ty được chia;

8. Nếu cổ đông của công ty được chia là tổ chức kèm theo: Quyết định thành lập công ty của tổ chức, Quyết địnhh cử người đại diện góp vốn, bản sao ĐKKD của tổ chức;

III. Cơ quan có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy chứng nhận ĐKKD cho công ty được chia;

2. Tổng cục thuế cho công ty được chia;

3. Công an cấp dấu và giấy chứng nhận mẫu dấu;

4. Thời gian giải quyết thủ tục 15 ngày làm việc;

Căn cứ pháp lý
- Luật Doanh nghiệp năm 2005;
- Nghị định 43 hướng dẫn Đăng ký kinh doanh;
- Thông tư 14 hướng dẫn về ĐKKD;

Hỗ trợ luật doanh nghiệp
Tư vấn doanh nghiệp
Hottline:
0979 981 981
Email:
Tư vấn Đầu tư
Hottline:
0983 138 381
Email:
Hỏi đáp pháp luật