Cập nhật lúc: 12/13/2013 11:15:09 PM

Quy trình thủ tục tách công ty cổ phần

Tách công ty cổ phần là chuyển một phần tài sản của công ty hiện có (sau đây gọi là công ty bị tách) để thành lập một hoặc một số công ty mới cùng loại (sau đây gọi là công ty được tách); chuyển một phần quyền và nghĩa vụ của công ty bị tách sang công ty được tách mà không chấm dứt tồn tại của công ty bị tách.  

I. Trình tự thủ tục tách công ty cổ phần:

1. Đại hội đồng cổ đông của công ty bị tách thông qua quyết định tách công ty theo quy định của pháp luật.Quyết định tách công ty phải được gửi đến tất cả các chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày thông qua quyết định;

2. Công ty được tách tiến hành đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

3. Sau khi đăng ký kinh doanh, công ty bị tách và công ty được tách phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của công ty bị tách, trừ trường hợp công ty bị tách, công ty mới thành lập, chủ nợ, khách hàng và người lao động của công ty bị tách có thoả thuận khác.

II. Thành phần hồ sơ tách công ty cổ phần:

1. Quyết định tách công ty của Đại hội đồng cổ đông của công ty bị tách;

2. Biên bản họp Hội đồng cổ đông về việc tách công ty;

3. Bản sao Giấy chứng nhận ĐKKD của công ty bị tách;

4. Dự thảo điều lệ mới của công ty được tách; Dự thảo điều lệ phải có chữ ký của người đại diện và các cổ đông tham gia công ty được tách;

5. Danh sách cổ đông của công ty được tách;

III. Cơ quan có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính về việc tách công ty cổ phần

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư;

2. Tổng cục thuế cấp mã số thuế mới;

3. Công ty cấp con dấu và giấy chứng nhận mẫu dấu của công ty được tách;

4. Thời gian giải quyết thủ tục hành chính 15 ngày làm việc kể từ ngày hồ sơ hợp lệ;

Căn cứ pháp lý:
- Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005.
- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.
- Thông tư 14/2010/TT-BKH ngày 19 tháng 10 năm 2010 về hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục ĐKKD.

Hỗ trợ luật doanh nghiệp
Tư vấn doanh nghiệp
Hottline:
0979 981 981
Email:
Tư vấn Đầu tư
Hottline:
0983 138 381
Email:
Hỏi đáp pháp luật