Cập nhật lúc: 4/18/2020 9:51:20 PM

Dự thảo sửa đổi Luật Doanh nghiệp 2014 Sửa đổi khoản 3 Điều 195

Dự thảo:

LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT ĐẦU TƯ
VÀ LUẬT DOANH NGHIỆP

Xem thêm: Luật Doanh nghiệp 2014

Điều 2. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp

19. Sửa đổi khoản 3 Điều 195 như sau:

“3. Các công ty chịu trách nhiệm thực hiện các quy định của Luật cạnh tranh liên quan đến hợp nhất công ty”.
 

Các dịch vụ khác

Hỗ trợ luật doanh nghiệp
Tư vấn doanh nghiệp
Hottline:
0979 981 981
Email:
Tư vấn Đầu tư
Hottline:
0983 138 381
Email:
Hỏi đáp pháp luật