Cập nhật lúc: 4/18/2020 9:47:50 PM

Dự thảo sửa đổi Luật Doanh nghiệp 2014 Bổ sung điểm d khoản 1 Điều 192

Dự thảo:

LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT ĐẦU TƯ
VÀ LUẬT DOANH NGHIỆP

Xem thêm: Luật Doanh nghiệp 2014

Điều 2. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp

16. Bổ sung điểm d khoản 1 Điều 192 như sau:

“d. Trường hợp khác theo quyết định của công ty”.

Các dịch vụ khác

Hỗ trợ luật doanh nghiệp
Tư vấn doanh nghiệp
Hottline:
0979 981 981
Email:
Tư vấn Đầu tư
Hottline:
0983 138 381
Email:
Hỏi đáp pháp luật