Cập nhật lúc: 4/18/2020 9:49:06 PM

Dự thảo sửa đổi Luật Doanh nghiệp 2014 Bổ sung điểm d khoản 2 Điều 193

Dự thảo:

LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT ĐẦU TƯ
VÀ LUẬT DOANH NGHIỆP

Xem thêm: Luật Doanh nghiệp 2014

Điều 2. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp

17. Bổ sung điểm d khoản 2 Điều 193 như sau:

“d. Trường hợp khác theo quyết định của công ty”.
 

Các dịch vụ khác

Hỗ trợ luật doanh nghiệp
Tư vấn doanh nghiệp
Hottline:
0979 981 981
Email:
Tư vấn Đầu tư
Hottline:
0983 138 381
Email:
Hỏi đáp pháp luật